Chương 5. Khởi động hệ thống cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên S/390
5.1.1. Hạn chế S/390
5.1.2. Tham số khởi động S/390
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Cấu hình khởi động
5.3.2. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.3. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.4. Đệ trình báo cáo cài đặt