5.1. Khởi động trình cài đặt trên S/390

5.1.1. Hạn chế S/390

Để chạy hệ thống cài đặt trên máy kiểu S/390, cần thiết một thiết lập mạng và phiên chạy SSH hoạt động.

Tiến trình khởi động bắt đầu với bước thiết lập mạng mà nhắc bạn với vài tham số mạng. Nếu việc thiết lập này là thành công, bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng cách sở khởi một phiên chạy SSH mà sẽ khởi chạy hệ thống cài đặt chuẩn.

5.1.2. Tham số khởi động S/390

Trên máy kiểu S/390, bạn có thể phụ thêm các tham số khởi động vào tập tin parm. Tập tin này có định dạng hoặc ASCII hoặc EBCDIC. Một tập tin parm mẫu được cung cấp cùng với ảnh cài đặt.