2.6. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Gần tất cả các thẻ giao thức mạng (NIC) được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux nên cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt: các trình điều khiển kiểu mô-đun nên bình thường được nạp tự động.

Cũng gồm rất nhiều thẻ kiểu PCI giống loài (cho hệ thống có PCI) và những NCI sau của Sun:

2.6.1. Trình điều khiển cần thiết phần vững

Hệ thống cài đặt hiện thời không hỗ trợ khả năng lấy phần vững. Bất cứ thẻ mạng nào sử dụng trình điều khiển cần thiết phần vững được nạp thì không được hỗ trợ, theo mặc định.

Nếu không có NIC khác nào dùng được trong khi cài đặt, vẫn còn có thể cài đặt Debian GNU/Linux bằng ảnh đĩa CD-ROM hay DVD. Hãy chọn tùy chọn không cấu hình mạng, và cài đặt chỉ những gói có sẵn trên đĩa CD/DVD. Sau khi cài đặt xong và khởi động lại, bạn cũng có thể cài đặt trình điều khiển và phần vững cần thiết và tự cấu hình mạng. Ghi chú rằng phần vững có thể nằm trong gói riêng với trình điều khiển và có lẽ không có sẵn trong phần “chính” của kho lưu Debian GNU/Linux.

Nếu trình điều khiển chính nó có phải được hỗ trợ, có lẽ bạn cũng có khả năng dùng NIC trong khi cài đặt, bằng cách sao chép phần vững từ vật chứa nào sang /usr/lib/hotplug/firmware. Đừng quên cũng sao chép phần vững sang vị trí đó cho hệ thống đã cài đặt trước khi khởi động lại ở kết thúc của tiến trình cài đặt.

2.6.2. Vấn đề đã biết cho SPARC

Có vài vấn đề với thẻ mạng riêng.

2.6.2.1. Xung đột giữa trình điều khiển tulip và dfme

Có nhiều thẻ mạng PCI khác nhau có cùng một mã nhận diện PCI, còn được hỗ trợ bởi trình điều khiển khác nhau, dù liên quan với nhau. Một số thẻ hoạt động được với trình điều khiển tulip, còn các thẻ khác hoạt động với trình điều khiển dfme. Vì tất cả các thẻ này có cùng một mã nhận diện, hạt nhân không thể phân biệt được nên không biết trình điều khiển nào nên được nạp. Chọn điều không đúng thì NIC không hoạt động được, hoặc chạy sai.

Đây là vấn đề thường gặp trên hệ thống Netra có NIC kiểu Davicom (tương thích DEC-Tulip). Trong trường hợp đó, trình điều khiển tulip rất có thể là điều đúng. Trong khi cài đặt, giải pháp là chuyển đổi sang trình bao và hủy nạp mô-đun trình điều khiển không đúng bằng lệnh modprobe -r mô-đun (hoặc cả hai mô-đun, nếu cả hai được nạp). Sau đó, bạn có khả năng nạp mô-đun đúng bằng modprobe mô-đun.

2.6.2.2. Sun B100 blade

Trình điều khiển mạng cassini không hoạt động được với hệ thống kiểu Sun B100 blade.