4.3. Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa

Đĩa mềm có khả năng khởi động thường được dùng như là phương sách cuối cùng, để khởi động trình cài đặt trên phần cứng không có khả năng khởi động từ đĩa CD hoặc bằng cách nào khác.

Ảnh đĩa là tập tin chứa nội dung hoàn toàn của một đĩa mềm có dạng thô (raw). Ảnh đĩa, v.d. boot.img, không thể đơn giản được sao chép vào ổ đĩa mềm. Cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt để ghi các tập tin ảnh vào đĩa mềm trong chế độ thô. Tiến trình này cần thiết vì các ảnh này là sự đại diện thô của đĩa đó : cần phải làm việc sao chép rãnh ghi các dữ liệu từ tập tin vào đĩa mềm.

Có một số phương pháp khác nhau tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa. Tiết đoạn này diễn tả phương pháp tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa trên nền tảng khác nhau.

Bất chấp phương pháp nào bạn sử dụng để tạo đĩa mềm, bạn nên nhớ bật nút chống lại ghi trên đĩa mềm đó, một khi ghi nó, để đảm bảo dữ liệu được ghi sẽ không bị hại tình cờ.

4.3.1. Ghi ảnh đĩa từ hệ thống Linux/UNIX

Để ghi các tập tin ảnh đĩa mềm vào những đĩa mềm thật, rất có thể là bạn sẽ cần có quyền truy cập hệ thống của người chủ (root). Hãy nạp một đĩa mềm rỗng tốt vào ổ đĩa mềm. Sau đó, nhập lệnh

$ dd if=tên_tập_tin of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

tên_tập_tin là một của những tập tin ảnh đĩa mềm đó (xem Phần 4.2, “Tải tập tin xuống nhân bản Debian” để tìm tên_tập_tin thích hợp. /dev/fd0 là tên thường dùng của thiết bị đĩa mềm; có lẽ máy trạm của bạn dùng tên khác (trên Solaris, nó là /dev/fd/0). Lệnh này có thể trở về dấu nhắc trước khi Unix ghi xong đĩa mềm, vì vậy trên thiết bị đĩa mềm hãy theo dõi đèn hiển thị đĩa hoạt động, kiểm tra xem đèn này không mở và đĩa quay xong, trước khi đẩy nó ra ổ. Trên một số hệ thống riêng, bạn sẽ cần phải chạy lệnh để đẩy đĩa mềm ra ổ (trên Solaris, dùng lệnh eject, xem trang hướng dẫn để tìm chi tiết).

Một số hệ thống riêng thử gắn kết tự động đĩa mềm nào được nạp vào ổ. Có lẽ bạn cần phải tắt tính năng này, trước khi máy trạm cho phép bạn ghi một đĩa mềm trong chế độ thô. Tiếc là phương pháp thích hợp đặc trưng cho hệ điều hành. Trên Solaris, bạn có thể chỉnh sửa tiến trình quản lý khối tin để giành quyền truy cập thô vào đĩa mềm. Trước tiên, hãy kiểm tra xem đĩa mềm đã được gắn kết tự động (dùng volcheck hoặc lệnh tương tư trong bộ quản lý tập tin). Sau đó, dùng lệnh dd dạng đưa ra trên, chỉ thay thế tên thiết bị /dev/fd0 bằng /vol/rdsk/tên_đĩa_mềm, mà tên_đĩa_mềm là tên được đặt cho đĩa mềm khi nó được định dạng (đĩa mềm vô danh có tên mặc định là unnamed_floppy). Trên hệ thống khác, hãy hỏi quản trị hệ thống.

4.3.2. Ghi ảnh đĩa từ DOS, Windows, hay OS/2

Nếu bạn có khả năng truy cập một máy kiểu i386 hoặc amd64, bạn có thể dùng một của những chương trình sau đây để sao chép ảnh vào đĩa mềm.

Dưới MS-DOS, có thể sử dụng chương trình rawrite1rawrite2. Để làm như thế, trước tiên hãy kiểm tra xem bạn đã khởi động vào hệ điều hành DOS. Việc thử dùng chương trình này bên trong hộp DOS trong hệ điều hành Windows, hoặc việc nhấn đôi vào chương trình này trong Windows Explorer rất có thể sẽ không phải hoạt động được.

Chương trình rwwrtwin chạy dưới hệ điều hành Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP và rất có thể dưới các phiên bản sau. Để sử dụng nó, bạn sẽ cần phải giải nén tập tin « diskio.dll » trong cùng thư mục.

Có thể tìm thấy những công cụ này trên đĩa CD-ROM Debian chính thức, dưới thư mục /tools (công cụ).