5.1. Khởi động trình cài đặt trên SPARC

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.4, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

Trên máy có OpenBoot, đơn giản hãy vào bộ theo dõi khởi động trên máy vào đó đang cài đặt (xem Phần 3.6.1, “Gọi OpenBoot”). Chạy lệnh boot net (khởi động mạng) để khởi động từ máy phục vụ TFTP và RARP, hoặc thử nhập boot net:bootp hay boot net:dhcp để khởi động từ máy phục vụ TFTP và BOOTP hay DHCP.

5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy của bạn có hỗ trợ khả năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và tiếp tục lại đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bạn thường có thể cài đặt các thành phần của hệ thống Debian và các gói phần mềm đã muốn từ đĩa CD-ROM đó. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm thêm nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.3, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

Phần lớn phiên bản OpenBoot hỗ trợ lệnh boot cdrom (khởi động đĩa CD-ROM) mà đơn giản là bí danh để khởi động từ thiết bị SCSI trên ID 6 (hay cái chủ phụ trên máy dựa vào IDE).

5.1.3. Khởi động từ đĩa mềm

Ảnh địa mềm hiện thời chỉ sẵn sàng cho kiến trúc sparc32, nhưng vì lý do kỹ thuật, không phải cho các bản phát hành chính thức. (Lý do là chúng xây dựng được chỉ với quyền người chủ, mà không hỗ trợ bởi trình nền xây dựng của chúng tôi.) Xem dưới “daily built images” (các ảnh xây dựng hàng ngày) trên nơi Mạng của dự án bộ cài đặt Debian tìm liên kết tới ảnh đĩa mềm cho sparc32.

Để khởi động từ đĩa mềm trên máy kiểu Sparc, hãy chạy lệnh:

Stop-A -> OpenBoot: "boot floppy"

Cảnh báo : kiến trúc Sun4u (ultra) mới hơn không hỗ trợ khả năng khởi động từ đĩa mềm. Thông điệp lỗi thường là Bad magic number in disk label - Can't open disk label package (gặp số ma thuật sai trong nhãn đĩa nên không thể mở gói nhãn đĩa).

Vài máy kiểu Sparc (v.d. Ultra 10) có lỗi OBP chặn khởi động (thay vào không hỗ trợ khả năng khởi động bằng cách nào cả). Bản cập nhật OBP thích hợp có thể được tải như là mã nhận diện sản phẩm ID 106121 xuống http://sunsolve.sun.com.

Nếu bạn đang khởi động từ đĩa mềm, và xem thông điệp như

Fatal error: Cannot read partition
Illegal or malformed device name

(lỗi nghiêm trọng: không thể đọc phân vùng, tên thiết bị bất hợp pháp hay dạng sai), có lẽ khả năng khởi động từ đĩa mềm đơn giản không được hỗ trợ trên máy đó.

5.1.4. Thông điệp IDPROM

Nếu bạn không thể khởi động vì nhận thông điệp lỗi “IDPROM”, có lẽ pin NVRAM, mà chứa thông tin cấu hình phần vững, đã hết điện. Xem Hỏi Đáp Sun NVRAM FAQ để tìm thông tin thêm.