A.2. Khởi động trình cài đặt

Nhóm debian-cd cung cấp nhiều bản xây dựng của ảnh đĩa CD bằng debian-installer trên trang đĩa CD Debian. Để tìm thông tin thêm về nơi cần lấy đĩa CD, xem Phần 4.1, “Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức”.

Một số phương pháp cài đặt nào đó yêu cầu ảnh khác với ảnh đĩa CD. Phần 4.2.1, “Tìm ảnh cài đặt ở đâu” diễn tả cách tìm ảnh trên máy nhân bản Debian.

Những tiết đoạn phụ dưới đây cung cấp chi tiết về ảnh nào bạn nên lấy để thực hiện mỗi phương pháp cài đặt.

A.2.1. CD-ROM

Có hai ảnh đĩa CD kiểu « netinst » (cài đặt qua mạng) có thể được dùng để cài đặt jessie bằng debian-installer. Hai ảnh này được định để khởi động từ đĩa CD và cài đặt các gói thêm qua mạng. Sự khác giữa hai ảnh này là ảnh netinst đầy chứa các gói cơ bản, còn bạn cần phải tải chúng xuống Mạng khi dùng ảnh thẻ kinh doanh. Hoặc bạn có thể lấy một đĩa CD kích cỡ đầy đủ mà không cần mạng để cài đặt. Bạn cần có chỉ đĩa CD thứ nhất của bộ này.

Hãy tải về kiểu nào bạn thích, và chép ra nó vào một đĩa CD. Để khởi động đĩa CD này, bạn có thể cần phải thay đổi cấu hình BIOS, như được diễn tả trong Phần 3.6.1, “Gọi trình đơn thiết lập BIOS”.

A.2.2. Thanh bộ nhớ USB

Cũng có thể cài đặt từ thiết bị lưu trữ USB rời. Chẳng hạn, một dây khoá USB có thể làm vật chứa cài đặt Debian hữu ích mà bạn có thể mang đến khắp chốn.

Cách dễ nhất để chuẩn bị thanh nhớ USB của bạn là tải xuất bất kỳ ảnh đĩa CD hay DVD Debian nào vừa với nó, và ghi ảnh đĩa CD trực tiếp lên thanh nhớ đó. Dĩ nhiên việc này sẽ xóa sạch bất kỳ những gì đã có trên thanh nhớ đó. Cách nào làm được là do các ảnh đĩa CD Debian thuộc loại "iso lai (isohybrid)" có thể khởi động cả từ CD và ổ USB.à

Có một số phương pháp khác, dẻo hơn, để thiết lập thanh bộ nhớ để dùng debian-installer, cũng có thể làm cho nó hoạt động được với thanh bộ nhớ nhỏ hơn. Để tìm chi tiết, xem Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”.

Một số BIOS riêng có khả năng khởi động trực tiếp vật chứa USB, còn một số điều không có. Bạn có thể cần phải cấu hình BIOS để khởi động từ ổ đĩa rời, ngay cả USB-ZIP, để làm cho nó khởi động được từ thiết bị USB. Để tìm mẹo có ích và chi tiết, xem Phần 5.1.1, “Khởi động từ thanh bộ nhớ USB”.

A.2.3. Khởi động từ mạng

Cũng có thể khởi động debian-installer một cách hoàn toàn từ mạng. Mỗi phương pháp khởi động từ mạng phụ thuộc vào kiến trúc và thiết lập khởi động mạng riêng của bạn. Những tập tin nằm trong thư mục netboot/ có thể được dùng để khởi động debian-installer từ mạng.

Cách thiết lập dễ nhất rất có thể là việc khởi động từ mạng kiểu PXE. Hãy giải nén (gunzip và bỏ .tar) tập tin netboot/pxeboot.tar.gz vào thư mục /srv/tftp hoặc nơi nào thích hợp với trình phục vụ tftp của bạn. Thiết lập trình phục vụ DHCP để gởi tên tập tin pxelinux.0 đến máy khách, và với may mắn, mọi thứ sẽ hoạt động được. Để tìm chỉ dẫn chi tiết, xem Phần 4.5, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

A.2.4. Khởi động từ đĩa cứng

Chỉ có một đĩa cứng đã có (không dùng vật chứa rời nào), ngay cả đĩa cứng đã có hệ điều hành, thì cũng có thể khởi động trình cài đặt. Tải về hai tập tin hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, và một ảnh đĩa CD Debian vào thư mục cấp đầu của đĩa cứng đó. Kiểm tra lại ảnh đĩa CD có tên tập tin kết thúc bằng .iso. Sau đó, đơn giản cần khởi động Linux bằng initrd. Phần 5.1.5, “Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB diễn tả một phương pháp.