2.2. Thiết bị cần thiết phần vững

Ngoài ra khả năng hoạt động của một trình điều khiển thiết bị, một số phần cứng nào đó cũng cần thiết cái gọi là firmware (phần vững) hay microcode (mã vi) được nạp vào thiết bị trước khi nó trở thành hoạt động. Trường hợp này thường gặp nhất với bo mạch giao diện mạng (nhất là NIC không dây), nhưng một số thiết bị khác (v.d. thiết bị USB và ngay cả một số thiết bị điều khiển phần cứng) cũng cần thiết phần vững.

On many older devices which require firmware to work, the firmware file was permanently placed in an EEPROM/Flash chip on the device itself by the manufacturer. Nowadays most new devices do not have the firmware embedded this way anymore, so the firmware file must be uploaded into the device by the host operating system every time the system boots.

Trong hậu hết các trường hợp, phần cững khác tự do tùy theo những tiêu chuẩn được Dự án Debian GNU/Linux dùng thì không thể được bao gồm trong bản phát hành chính hoặc trong hệ thống cài đặt. Nếu trình điều khiển thiết bị chính nó được bao gồm tong bản phát hành, và nếu Debian GNU/Linux có quyền hợp pháp để phát hành phần vững đó, nó thường sẵn sàng dưới dạng một gói riêng từ phần khác tự do (non-free) của kho gói.

Tuy nhiên, không có nghĩa là phần cứng như vậy không thể được dùng trong khi cài đặt. Kể từ Debian GNU/Linux 5.0, debian-installer hỗ trợ chức năng nạp tập tin phần vững hay gọi chứa phần vững từ một vật chứa rời, như một đĩa mềm hay thanh USB. Xem Phần 6.4, “Nạp phần vững bị thiếu” để tìm thông tin chi tiết về phương pháp nạp tập tin hay gói kiểu phần vững trong khi cài đặt.

If the debian-installer prompts for a firmware file and you do not have this firmware file available or do not want to install a non-free firmware file on your system, you can try to proceed without loading the firmware. There are several cases where a driver prompts for additional firmware because it may be needed under certain circumstances, but the device does work without it on most systems (this e.g. happens with certain network cards using the tg3 driver).