4.1. Επίσημα Σετ CD/DVD-ROM του Debian GNU/Linux

Ο αναμφισβήτητα ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux είναι από ένα Επίσημο σετ CD/DVD-ROM του Debian. Μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο σετ από έναν προμηθευτή (δείτε τη σελίδα CD vendors page). Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε είδωλα των CD/DVD-ROM από έναν καθρέφτη αρχείων του Debian και να φτιάξετε έτσι το δικό σας σετ, αν έχετε μια γρήγορη δικτυακή σύνδεση και έναν εγγραφέα CD/DVD (δείτε τη σελίδα Debian CDγια λεπτομερείς οδηγίες). Αν έχετε ένα σετ Debian CD/DVD και τα CD/DVD είναι εκκινήσιμα από το μηχάνημά σας,μπορείτε να προχωρήσετε κατευθείαν στην ενότητα Κεφάλαιο 5, Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης. Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι τα αρχεία που οι περισσότεροι χρήστες θα χρειαστούν βρίσκονται στα πρώτα CD και DVD, ώστε μια βασική εγκατάσταση με περιβάλλον γραφείου να μπορεί να γίνει με τι πρώτο μόνο DVD ή - σε έναν περιορισμένο βαθμό - ακόμα και με το πρώτο CD.

Καθώς τα CD έχουν μια μάλλον περιορισμένη χωρητικότητα με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε όλα τα γραφικά περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας μόνο από το πρώτο CD. Για μερικά από αυτά τα περιβάλλοντα η εγκατάσταση από το CD απαιτεί είτε δικτυακή σύνδεση στη διάρκεια της εγκατάστασης για την μεταφόρτωση των υπόλοιπων αρχείων ή επιπρόσθετα CD.

Αν το μηχάνημά σας δεν υποστηρίζει εκκίνηση από CD, αλλά διαθέτετε ένα σετ CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική στρατηγική όπως δικτυακή εκκίνηση, ή να φορτώσετε με το χέρι τον πυρήνα από το CD για την αρχική εκκίνηση του εγκαταστάτη του συστήματος. Τα αρχεία που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με ένα άλλο μέσο βρίσκονται επίσης στο CD; η οργάνωση της δικτυακής αρχειοθήκης του Debian και του καταλόγου στο CD είναι ταυτόσημα. Έτσι όταν στη συνέχεια δίνονται διαδρομές για αρχεία της αρχειοθήκης για συγκεκριμένα αρχεία που χρειάζεστε για την εκκίνηση, κοιτάξτε για τα αρχεία αυτά στους ίδιους καταλόγους και υποκαταλόγους στο CD σας.

Όταν ξεκινήσει ο εγκαταστάτης, θα είστε σε θέση να αποκτήσετε όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα για τον εγκαταστάτη αρχεία από το CD.

Αν δεν έχετε ένα σετ από CD, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε τα αρχεία συστήματος του εγκαταστάτη και να τα τοποθετήσετε σε έναν συνδεδεμένο υπολογιστή ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του εγκαταστάτη.