Rozdział 5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania jessie

Spis treści

5.1. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.1.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.1.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
5.1.3. Wcześniejsze zakończenie wsparcia bezpieczeństwa MediaWiki.
5.2. Serwer OpenSSH zyskał domyślne ustawienie: PermitRootLogin without-password
5.3. Kompatybilność Puppet 2.7 / 3.7
5.4. Zmiany w zachowaniu PHP 5.6 wynikające z aktualizacji
5.5. Niekompatybilne zmiany w Apache HTTPD 2.4
5.6. Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie
5.6.1. Bardziej rygorystyczna obsługa błędów montowań w trakcie rozruchu przez systemd
5.6.2. Zalecane wyczyszczenie przestarzałych skryptów init
5.6.3. Lokalnie zmodyfikowane skrypty init mogą wymagać przepisania pod systemd
5.6.4. Do interakcji w czasie rozruchu z systemd wymagany jest Plymouth
5.6.5. Interakcja pomiędzy logind i acpid
5.6.6. Nieobsługiwane funkcje crypttab przez systemd (np. "keyscript=...")
5.6.7. systemd: wywołuje SIGKILL zbyt wcześnie [naprawiono w 8.1]
5.6.8. systemd: zachowanie polecenia "halt"
5.7. Wymagane opcje konfiguracji jądra w Jessie
5.8. Zastrzeżenia przy aktualizacji gospodarzy i kontenerów LXC
5.8.1. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Wheezy
5.8.2. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Jessie
5.8.3. Więcej informacji
5.9. Ręczna migracja dysków szyfrowanych whirlpool w LUKS (konfiguracje niestandardowe)
5.10. Pulpit GNOME wymaga prostej grafiki 3D
5.11. Pulpit GNOME nie działa z własnościowymi sterownikami FGLRX do AMD
5.12. Zmiany w domyślnych skrótach klawiszowych GNOME
5.13. Zmiany w domyślnych powłokach użytkowników systemowych udostępnianych przez base-passwd
5.14. Migracja do nowej poczty, kalendarza i kontaktów (Kontact) KDE
5.15. Brak wirtualnych konsoli ("getty") przy kilku środowiskach graficznych
5.16. "VGA signal out of range" / pusty ekran przy rozruchu z grub-pc
5.17. Ściślejsze sprawdzanie plików crona w crontab
5.18. Zmiana w obsłudze nieodczytywalnych ścieżek modułów przez perl
5.19. Zastrzeżenia przy aktualizacji klastrów Ganeti
5.19.1. Problemy przy aktualizacji klastrów Ganeti z instancjami używającymi DRBD [naprawiony w 8.1]
5.19.2. Ogólne uwagi przy aktualizacji klastrów Ganeti
5.20. Nowe wymaganie do wykonywania plików w Samba4
5.21. Cryptsetup może uniemożliwić rozruch z BUSYBOX=n
5.22. Backwards incompatible changes in the Squid webproxy

Czasami zmiany wprowadzone w nowym wydaniu mają skutki uboczne, którym nie można zapobiec w sensowny sposób, lub które odsłaniają inne błędy. Niniejszy rozdział dokumentuje znane problemy. Proszę zapoznać się również z erratą, dokumentacją odpowiednich pakietów, zgłoszeniami błędów i pozostałymi informacjami opisanymi w Sekcja 6.1, „Dodatkowe informacje”.

5.1. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa

Istnieje kilka pakietów, którym Debian nie może zapewnić minimalnego wsparcia bezpieczeństwa. Szczegółowo opisano je poniżej.

Proszę zauważyć, że pakiet debian-security-support, wprowadzony w Jessie, pomaga śledzić status wsparcia bezpieczeństwa zainstalowanych pakietów.

5.1.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych

Debian 8 zawiera kilka silników przeglądarek, które są narażone na wiele zagrożeń bezpieczeństwa. Wysoki poziom błędów związanych z bezpieczeństwem oraz częściowy brak długotrwałego wsparcia przed projekty macierzyste powoduje, że bardzo trudno jest wspierać te przeglądarki w postaci przepisywanych do starszych wersji poprawek bezpieczeństwa. Co więcej, zależności między bibliotekami powodują, że nie da się zaktualizować ich do nowszych wersji. W związku z tym przeglądarki oparte o silniki webkit, qtwebkit i khtml znajdują się w wydaniu Jessie, ale nie są objęte wsparciem bezpieczeństwa. Przeglądarek tych nie należy używać do przeglądania niezaufanych stron internetowych.

Do zwykłego przeglądania Internetu zalecamy Iceweasel lub Chromium.

Chromium - choć zbudowany na podstawie kodu Webkit - jest niezależnym pakietem który będzie utrzymywany w aktualności przez przebudowanie bieżących wydań Chromium do wydania stabilnego. Iceweasel i Icedove również będą aktualne poprzez przebudowanie bieżących wydań ESR do wydania stabilnego.

5.1.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js

Platformę Node.js zbudowano w oparciu o libv8-3.14, które doświadcza wielu problemów związanych z bezpieczeństwem. Obecnie brakuje wolontariuszy wewnątrz projektu i w zespole ds. bezpieczeństwa, którzy chcieliby poświęcić znaczną ilość czasu do ich rozwiązania.

Niestety, oznacza to że libv8-3.14, nodejs i powiązane pakiety node-* nie powinny być używane z niezaufaną zawartością, taką jak nieprzefiltrowane dane z Internetu.

Dodatkowo pakiety te nie otrzymają żadnych aktualizacji bezpieczeństwa w trakcie wsparcia wydania Jessie.

5.1.3. Wcześniejsze zakończenie wsparcia bezpieczeństwa MediaWiki.

Wsparcie bezpieczeństwa ze strony projektu macierzystego dla serii 1.19 mediawiki kończy się w trakcie przewidywanego czasu wspierania wydania Jessie. Pakiet mediawiki znalazł się w dystrybucji aby spełnić zależności ze strony innych pakietów.

Poprawki bezpieczeństwa do mediawiki będą dostarczane do momentu zakończenia okresu wsparcia wydania Wheezy, czyli w kwietniu 2016.

5.2. Serwer OpenSSH zyskał domyślne ustawienie: PermitRootLogin without-password

Aby wzmocnić domyślne ustawienia, konfiguracja openssh-server przyjmie obecnie wartość domyślną "PermitRootLogin without-password". Użytkownicy korzystający z uwierzytelnienia hasłem użytkownika root mogą być dotknięci tą zmianą.

Pakiet openssh-server postara się wykryć takie przypadki i zwiększyć priorytet szablonu debconf.

Aby pozostawić uwierzytelnianie hasłem użytkownika root można również dokonać uprzedniej konfiguracji za pomocą:

# The "false" value is in fact correct despite being confusing.
$ echo 'openssh-server openssh-server/permit-root-login boolean false' | debconf-set-selections

5.3. Kompatybilność Puppet 2.7 / 3.7

Osoby używające Puppet muszą wiedzieć, że Puppet 3.7 nie jest kompatybilny wstecznie z Puppet 2.7. Wśród wielu innych rzeczy, zmieniono reguły zasięgów oraz usunięto wiele przestarzałych konstrukcji. Więcej informacji o zmianach można przeczytać w uwagach do wydania Puppet 3.x, choć w wersji 3.7 dokonano kolejnych zmian.

Sprawdzenie plików dziennika bieżącego puppetmaster w celu znalezienia ostrzeżeń o przestarzałych konstrukcjach i rozwiązanie wszystkich wskazanych w ten sposób problemów przed uaktualnieniem znacznie ułatwi proces aktualizacji. Zamiast lub oprócz tego można również przetestować pliki manifest narzędziem Puppet catalog test które może również wyszukać potencjalne przeszkody w aktualizacji.

Przy aktualizacji systemu zarządzania Puppet z wydania Wheezy do Jessie należy upewnić się, że na odpowiednim puppetmaster działa co najmniej wersja 3.7. Jeśli master korzysta z wersji puppetmaster z wydania Wheezy, system zarządzający Jessiem nie będzie mógł się z nim połączyć.

Więcej informacji o niekompatybilnych zmianach można znaleźć na stronach Telly upgrade issues i "The Angry Guide to Puppet 3".

5.4. Zmiany w zachowaniu PHP 5.6 wynikające z aktualizacji

Aktualizacja do wydania Jessie obejmuje uaktualnienie PHP z wersji 5.4 do 5.6. Może mieć ona wpływ na lokalne skrypty PHP, w związku z czym zaleca się sprawdzenie ich przed dokonaniem aktualizacji. Poniżej znajduje się opis niektórych problemów:

 • Aby zapobiec atakom typu man-in-the-middle przeciwko szyfrowanym transferom, strumienie klientów weryfikują obecnie domyślnie certyfikaty partnerów.

  W wyniku tej zmiany istniejący kod używający opakowań strumieni ssl:// lub tls:// (np. file_get_contents(), fsockopen(), stream_socket_client()) może obecnie nie łączyć się bez ręcznego wyłączenia weryfikacji partnerów za pomocą ustawienia "verify_peer" strumienia.

  Więcej informacji o tym problemie można znaleźć w tym dokumencie.

 • PHP w wielu przypadkach zmienia obsługę ignorowania wielkości znaków:

  • Cała wewnętrzna obsługa ignorowania wielkości znaków w klasach, funkcjach i nazwach stałych jest wykonywana zgodnie z regułami ASCII. Bieżące ustawienia językowe są ignorowane.

  • Słowa kluczowe "self", "parent" i "static" są obecnie zawsze niezależne od wielkości znaków.

  • Funkcja json_decode() nie akceptuje obecnie wariantów wartości "boolean" innych niż pisanych małymi literami.

 • Usunięto funkcje logo GUID (np. php_logo_guid()).

 • Obecnie nie da się nadpisywać kluczy w statycznych tablicach liczbowych (skalarnych). Więcej informacji o tym problemie znajduje się w opisie błędu PHP nr 66015.

 • Funkcje mcrypt_encrypt(), mcrypt_decrypt() i mcrypt_{MODE}() nie obsługują obecnie kluczy lub IV o niewłaściwych rozmiarach. Co więcej, IV jest obecne wymagane jeżeli używany tryb szyfru bloku wymaga go.

 • Z powodów prawnych implementację JSON dostarczaną razem z PHP zastąpiono wersję udostępnianą przez moduł PECL "jsonc". Może zajść potrzeba sprawdzenia, czy kod nie zakłada występowania pewnych detali implementacyjnych parsera PHP JSON.

 • The "short_open_tag" setting is now disabled by default. The ASP variant of the short tags ("<%" and "%>") are scheduled for removal in PHP7.

Więcej informacji i pełna lista potencjalnych problemów znajduje się w liście niekompatybilnych wstecznie zmian PHP projektu macierzystego dla wersji PHP 5.5 i 5.6.

5.5. Niekompatybilne zmiany w Apache HTTPD 2.4

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku systemów z zainstalowanym serwerem HTTPD Apache skonfigurowanym ręcznie.

W wersji 2.4 serwera HTTPD Apache zaszło wiele zmian w konfiguracji. Od strony projektu macierzystego zmieniła się składnia. Duże zmiany dotknęły przede wszystkim dyrektyw kontroli dostępu, co będzie wymagało ręcznej zmiany na nowe dyrektywy.

Moduł mod_access_compat w poradniku aktualizacji projektu wskazany jest jako możliwa alternatywa do bezpośredniej migracji. Niestety, z informacji od użytkowników wynika, że może nie zawsze działać poprawnie.

Zarządzanie plikami konfiguracyjnymi zmieniło się również w pakiecie Debiana. W szczególności, wszystkie strony i pliki konfiguracyjne muszą kończyć się obecnie ".conf", aby domyślnie były parsowane. Zmiana zastępuje również obecne korzystanie z /etc/apache2/conf.d/.

[Uwaga]Uwaga

Podczas aktualizacji mogą się wyświetlać również ostrzeżenia o plikach konfiguracyjnych umieszczonych w /etc/apache2/conf.d/, które są udostępniane przez pakiety Debiana. Ostrzeżenia nie da się uniknąć, ale jest niegroźne, jako że poszczególne pakiety przeniosą swoją konfigurację po zakończeniu aktualizacji (co zwykle następuje po wypisaniu ostrzeżenia przez HTTPD Apache).

Więcej informacji i pełna lista zmian:

 • Upgrading to 2.4 from 2.2 - dokument udostępniony przez Apache dla zmian projektu macierzystego.

 • Plik /usr/share/doc/apache2/NEWS.Debian.gz zawarty w pakiecie apache2.

5.6. Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie

Domyślnym systemem init wydania Jessie jest systemd-sysv. Pakiet jest instalowany automatycznie przy aktualizacji.

Osoby preferujący inny system init, taki jak sysvinit-core lub upstart powinny ustawić odpowiedni priorytet APT-a przed aktualizacją. Może być to wymagane również przy aktualizacji kontenerów LXC przed aktualizacją systemu gospodarza. W takim przypadku proszę zapoznać się z Sekcja 5.8.1, „Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Wheezy”.

Przykładowo, aby zapobiec instalacji systemd-sysv przy aktualizacji, można utworzyć plik /etc/apt/preferences.d/local-pin-init z poniższą zawartością:

Package: systemd-sysv
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1
[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Proszę zauważyć, że niektóre pakiety mogą nie działać w pełni lub nie wykorzystywać wszystkich dostępnych funkcji z systemem init innym niż domyślny.

Proszę zauważyć, że aktualizacja może doprowadzić do instalacji pakietów zawierających w swej nazwie "systemd" nawet przy powyższych ustawieniach. Nie zmieni to systemu init. Aby systemd stał się systemem init z którego będzie korzystał system, konieczne jest uprzednie zainstalowanie pakietu systemd-sysv.

Jeżeli APT lub aptitude ma problemy z wybraniem ścieżki aktualizacji z włączonym priorytetem, można mu pomóc ręcznie instalując sysvinit-core i systemd-shim.

5.6.1. Bardziej rygorystyczna obsługa błędów montowań w trakcie rozruchu przez systemd

Nowy domyślny system init systemd-sysv, zachowuje się w inny sposób przy niepowodzeniu zamontowania punktu montowania "auto" w trakcie rozruchu systemu, w porównaniu do sysvinit. Jeśli nie uda się zamontować punktu montowania "auto" (bez opcji "nofail"), systemd odwoła się do powłoki awaryjnej zamiast kontynuować rozruch.

Zalecamy aby wszystkie odłączalne lub "opcjonalne" punkty montowań (np. dyski sieciowe które nie są konieczne do działania systemu) ujęte w /etc/fstab miały przypisaną opcję "noauto" lub "nofail".

5.6.2. Zalecane wyczyszczenie przestarzałych skryptów init

Przy aktualizowaniu dystrybucji z poprzednich wydań system może zawierać przestarzałe skrypty init udostępniane przez już usunięte pakiety. Skrypty te mogą nie zawierać lub posiadać nieprawidłowe metadane, co może doprowadzić do pętli zależności w konfiguracji inita.

Z tego względu zalecamy przejrzenie listy pakietów ze statusem "rc" (usunięte, z pozostawionymi plikami konfiguracyjnymi) i wyczyszczenie co najmniej tych, zawierających skrypty init.

Więcej informacji i znajdowaniu i czyszczeniu usuniętych pakietów: Sekcja 4.8.1, „Czyszczenie usuniętych pakietów”.

5.6.3. Lokalnie zmodyfikowane skrypty init mogą wymagać przepisania pod systemd

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku systemów w których zmodyfikowano skrypty init dostarczane przez Debiana.

W przypadku modyfikacji skryptów init dostarczanych przez Debiana proszę wziąć pod uwagę, że mogły zostać zastąpione przez plik unit systemd lub przez samego systemd. Jeśli zainstalowano pakiet debsums, można wyszukać lokalnie zmodyfikowane skrypty init za pomocą poniższego polecenia powłoki.

debsums -c -e | grep ^/etc/init.d

W przypadku braku pakietu debsums można skorzystać z poniższego polecenia.

 dpkg-query --show -f'${Conffiles}' | sed 's, /,\n/,g' | \
  grep /etc/init.d | awk 'NF,OFS=" " {print $2, $1}' | \
  md5sum --quiet -c

Jeżeli któreś z powyższych poleceń oznaczy jakieś pliki i odpowiadające im pakiety lub pakiet systemd zapewnia obecnie plik systemd dla tej usługi, to plik unit systemd będzie miał pierwszeństwo przed lokalnie zmodyfikowanym skryptem init. W zależności od typu zmiany istnieją różne sposoby przeprowadzenia migracji.

Jeśli to konieczne, możliwe jest przesłonięcie pliku unit systemd aby uruchomił on skrypt sysvinit. Więcej informacji o plikach systemd znajduje się w poniższych opracowaniach (w języku angielskim).

5.6.4. Do interakcji w czasie rozruchu z systemd wymagany jest Plymouth

Jeżeli w trakcie rozruchu wymagana jest interakcja z użytkownikiem (np. do wpisania hasła do zaszyfrowanego dysku), proszę upewnić się, że zainstalowano i skonfigurowano plymouth. Więcej informacji o konfiguracji plymouth znajduje się w pliku /usr/share/doc/plymouth/README.Debian.

Bez plymouth może okazać się, że okienka z prośbą o wpisanie hasła nie pojawią się. Z informacji od użytkowników wynika, że wpisane znaki dotrą do cryptsetup pomimo że nie będzie to widoczne. W takim przypadku podanie poprawnego hasła może działać.

5.6.5. Interakcja pomiędzy logind i acpid

Zdarzenia ACPI mogą być obsługiwane przez logind lub acpid. Skonfigurowanie obu usług do obsługi wydarzeń w różny sposób może powodować nieprzewidywane skutki.

Zaleca się dokonanie migracji wszystkich zmienionych ustawień do logind i odinstalowanie acpid. Zamiast tego da się również skonfigurować logind aby ignorował zdarzenia ACPI przez dodanie:

HandlePowerKey=ignore
HandleSuspendKey=ignore
HandleHibernateKey=ignore
HandleLidSwitch=ignore

do /etc/systemd/logind.conf. Może to zmienić zachowanie środowisk graficznych korzystających z logind.

5.6.6. Nieobsługiwane funkcje crypttab przez systemd (np. "keyscript=...")

Część funkcji cryptsetup nie jest obsługiwana przy korzystaniu z systemd jako systemu init. Są to:

 • precheck

 • check

 • checkargs

 • noearly

 • loud

 • keyscript

Jeśli system wymaga którejkolwiek z nich do poprawnego rozruchu, konieczne będzie użycie sysvinit (sysvinit-core) jako systemu init. Więcej informacji o tym jak uniknąć konkretnego systemu init: Sekcja 5.6, „Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie”.

Można sprawdzić czy któraś z tych opcji jest używana w swoim systemie za pomocą polecenia:

grep -e precheck -e check -e checkargs -e noearly -e loud -e keyscript /etc/crypttab

Jeśli polecenie nie wypisze żadnego wyniku, system nie korzysta z powyższych opcji.

5.6.7. systemd: wywołuje SIGKILL zbyt wcześnie [naprawiono w 8.1]

[Uwaga]Uwaga

Problem został rozwiązany w wydaniu punktowym 8.1 Jessie.

Zgłoszono regresję w systemd po wydaniu Jessie. Błąd występował przy zamykaniu lub ponownym uruchamianiu systemu, gdy systemd wysyłał SIGKILL do procesów bez zachowania odpowiedniego odstępu czasowego. Mogło to doprowadzić do utraty danych przez procesy które nie zachowują wszystkich danych w trakcie ponownego uruchamiania (np. działające bazy danych).

Błąd jest śledzony w systemie śledzenia błędów Debiana pod numerem #784720

5.6.8. systemd: zachowanie polecenia "halt"

Implementacja sysvinit polecenia halt wyłączała również komputer. Implementacja systemd-sysv zatrzymuje system, lecz nie wyłącza komputera. Aby zatrzymać system i wyłączyć komputer proszę używać polecenia poweroff.

Zob. też błąd Debiana #783297.

5.7. Wymagane opcje konfiguracji jądra w Jessie

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział tyczy się jedynie użytkowników kompilujących swoje jądra. Osoby korzystające z jąder skompilowanych przez projekt Debian mogą go pominąć.

Poniższe opcje konfiguracji jądra są obecnie wymagane lub zalecane w wydaniu Jessie (oprócz tych z poprzednich wydań):

# Wymagane do udev
CONFIG_DEVTMPFS=y
# Wymagane przez *część* usług systemd
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y
# Wymagane przez "bluez" (GNOME)
CONFIG_BT=y
# Wymagane przez cups + systemd.
CONFIG_PPDEV=y

Usługi systemd wymagające CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y zwykle zawierają co najmniej jedną z poniższych dyrektyw:

PrivateTmp=yes
PrivateDevices=yes
PrivateNetwork=yes
ProtectSystem=yes

Jeśli nie korzysta się z systemd lub żadna z usług systemd nie korzysta z powyższych dyrektyw opisywana opcja konfiguracji może nie być wymagana.

Więcej informacji o wymaganiach jest opisanych w rozdziale zatytułowanym "REQUIREMENTS" w pliku README pakietu systemd.

5.8. Zastrzeżenia przy aktualizacji gospodarzy i kontenerów LXC

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku systemów które mają kontenery i gospodarzy LXC, co zwykle nie dotyczy przeciętnych użytkowników.

Aktualizacja z wydania Wheezy do Jessie spowoduje domyślnie migrację dystrybucji na systemd (zobacz Sekcja 5.6, „Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie”).

Przy aktualizacji kontenera lub maszyny wirtualnej LXC mogą zajść następujące przypadki w zależności od tego, czy system-gospodarz dokonał już aktualizacji do jessie.

5.8.1. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Wheezy

Przy aktualizacji kontenera LXC działającego na systemie-gospodarzu Wheezy może zajść konieczność zablokowania automatycznej migracji do systemd. Można to zrobić przed odpowiednie priorytet, zgodnie z opisem Sekcja 5.6, „Aktualizacja instaluje nowy domyślny system init wydania Jessie”.

Jest to wymagane w związku z brakiem możliwości rozruchu gospodarza z wydaniem Wheezy i systemd.

Po aktualizacji systemu-gospodarza do Jessie powinno się dać przejść na systemd w kontenerze LXC. Więcej informacji o czynnościach do wykonania na gospodarzu z wydaniem Jessie znajduje się poniżej.

5.8.2. Aktualizacja gości LXC na gospodarzu z wydaniem Jessie

Aby uruchomić gości LXC i systemd, konieczne jest dostosowanie konfiguracji kontenera LXC. Konfiguracja ta znajduje się zwykle /var/lib/lxc/NAZWA_KONTENERA/config. Konieczne jest dodanie dwóch poniższych ustawień:

lxc.autodev = 1
lxc.kmsg = 0

5.8.3. Więcej informacji

Więcej informacji o LXC w Debianie znajduje się w wiki Debiana.

5.9. Ręczna migracja dysków szyfrowanych whirlpool w LUKS (konfiguracje niestandardowe)

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników korzystających z dysków zaszyfrowanych przy pomocy LUKS i funkcji skrótu whirlpool. Instalator dystrybucji Debian nigdy nie obsługiwał tworzenia takich dysków.

Jeśli utworzyło się ręcznie dysk zaszyfrowany whirlpool w LUKS, konieczne będzie ręczne przejście na silniejszą funkcję skrótu. Aby sprawdzić czy dysk korzysta z whirlpool proszę wydać polecenie:

# /sbin/cryptsetup luksDump <urządzenie-dyskowe> | grep -i whirlpool

Więcej informacji o migracji można znaleźć pod wpisem "8.3 Gcrypt 1.6.x and later break Whirlpool" na stronie często zadawanych pytań cryptsetup.

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Jeśli ma się taki dysk, cryptsetup domyślnie odmówi odszyfrowania go. Jeśli partycja główna lub inny dysk systemowy (np. /usr) został zaszyfrowany przy pomocy whirlpool, należy dokonać migracji przed pierwszym ponownym uruchomieniem po aktualizacji pakietu cryptsetup.

5.10. Pulpit GNOME wymaga prostej grafiki 3D

Pulpit GNOME 3.14 w Jessie nie ma już opcji trybu zastępczego dla komputerów nieobsługujących prostej grafiki 3D. Do poprawnego działania konieczne jest posiadanie odpowiednio nowego komputera PC (wszystkie komputery z ostatnich 10 lat powinny obsługiwać wymagany zestaw instrukcji SSE2) lub, w przypadku architektur innych niż i386 i amd64, kart graficznych z akceleracją 3D i sterownikami EGL.

5.11. Pulpit GNOME nie działa z własnościowymi sterownikami FGLRX do AMD

W przeciwieństwie do innych sterowników OpenGL sterownik FGLRX firmy AMD do kart Radeon nie obsługuje interfejsu EGL. W związku z tym wiele aplikacji GNOME, w tym główne składniki pulpitu GNOME nie uruchomią się na tym sterowniku.

Zaleca się przejście na wolny sterownik radeon, który jest jednocześnie domyślnym sterownikiem w wydaniu jessie.

5.12. Zmiany w domyślnych skrótach klawiszowych GNOME

Zmieniono domyślne skróty klawiszowe pulpitu GNOME, tak aby bardziej przypominały te znane z innych systemów operacyjnych.

Uprzednio zmodyfikowane przez użytkownika ustawienia skrótów będą zachowane prze aktualizacji. Zawsze można je zmienić z centrum konfiguracyjnego GNOME, dostępnego z menu w górnym prawym rogu po kliknięciu na ikonę "ustawienia".

5.13. Zmiany w domyślnych powłokach użytkowników systemowych udostępnianych przez base-passwd

Aktualizacja pakietu base-passwd spowoduje przypisanie pewnym użytkownikom powłoki "nologin". Dotyczy to poniższych użytkowników:

 • daemon

 • bin

 • sys

 • sync

 • games

 • man

 • lp

 • mail

 • news

 • uucp

 • proxy

 • www-data

 • backup

 • list

 • irc

 • gnats

 • nobody

Jeżeli lokalna konfiguracja wymaga aby któryś z tych użytkowników posiadał powłokę, powinno się zrezygnować z migracji lub przeprowadzić migrację a następnie zmienić powłokę odpowiednim użytkowników. Istotnym przykładem może być wykonywanie lokalnych kopii zapasowych za pomocą użytkownika "backup" z uwierzytelnianiem "ssh-key".

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Migracja odbędzie się automatycznie, jeśli ustawiono priorytet pytań debconfa na nie niższy niż "wysoki".

Aby zachować bieżącą powłokę dla danego użytkownika można wstępnie odpowiedzieć na pytania konfiguracyjne za pomocą poniższego polecenia:

echo 'base-passwd base-passwd/system/nazwa-użytkownika/shell/przetworzona-nazwa-powłoki/_usr_sbin_nologin boolean false' | debconf-set-selections

Gdzie nazwa-użytkownika jest nazwą użytkownika z pytania, a przetworzona-nazwa-powłoki jest nazwą powłoki przetworzoną zgodnie z zasadą, że wszystkie znaki inne niż cyfry, litery, minusy i podkreślniki są zastępowane przez podkreślniki. Przykładowo /bin/bash jest zapisane jako _bin_bash.

5.14. Migracja do nowej poczty, kalendarza i kontaktów (Kontact) KDE

System Kontact Personal Information Management przeszedł dużą zmianę. Nowa wersja w znacznie większym stopniu korzysta z metadanych indeksujących, dlatego dane każdego użytkownika muszą przejść migrację.

Kontakty poczty, wpisy kalendarza i książki adresowej przechodzą migrację automatycznie, gdy dany użytkownik loguje się i uruchamia się dany komponent. Część zaawansowanych ustawień, takich jak filtry poczty i własne szablony wymagają ręcznych zmian. Więcej informacji i rozwiązań problemów znajduje się w wiki Debiana.

5.15. Brak wirtualnych konsoli ("getty") przy kilku środowiskach graficznych

[Uwaga]Uwaga

This issue is currently reported as fixed in Jessie. Should you still be able to reproduce it, then please follow up to Debian Bug#766462. Note that you may have to unarchive the issue first (please refer to the Debian BTS control server documentation on how to unarchive bugs).

Jeśli zainstalowano kilka środowisk graficznych może okazać się, że żadna z "konsoli wirtualnych" nie wyświetli ekranu logowania.

Ten problem występuje gdy zainstalowano razem plymouth, systemd i GNOME. Błąd zgłoszono pod numerem #766462.

Ze zgłoszeń wynika, że usunięcie argumentu "splash" z wiersza poleceń jądra może zapobiec występowaniu tego problemu. Proszę sprawdzić /etc/default/grub i pamiętać o uruchomieniu update-grub po aktualizacji tego pliku.

5.16. "VGA signal out of range" / pusty ekran przy rozruchu z grub-pc

Znana jest niekompatybilność grub-pc ze starszymi kartami graficznymi (np. "ATI Rage 128 Pro Ultra TR") który powoduje wyświetlenie pustego ekranu podczas rozruchu. Monitor może również pokazać komunikat "VGA signal out of range" lub podobny.

Prostym rozwiązaniem problemu jest ustawienie GRUB_TERMINAL=console w /etc/default/grub.

5.17. Ściślejsze sprawdzanie plików crona w crontab

Program crontab jest dokładniejszy i może odmówić zapisania pliku crona który jest nieprawidłowy. W przypadku problemów z crontab -e, proszę sprawdzić plik crontab pod kątem istniejących pomyłek.

5.18. Zmiana w obsłudze nieodczytywalnych ścieżek modułów przez perl

Od wersji 5.18 (w tym 5.20 dostarczanej w wydaniu Jessie), Perl zakończy działanie z błędem krytycznym, jeżeli napotka na nieodczytywalną ścieżkę w @INC. Wcześniej pomijał takie wpisy. Zaleca się sprawdzenie zawartości @INC w środowisku użytkownika pod kątem katalogów które nie są do odczytu dla wszystkich i dokonanie odpowiednich zmian.

Można pokazać domyślne @INC Perla za pomocą polecenia perl -V.

5.19. Zastrzeżenia przy aktualizacji klastrów Ganeti

5.19.1. Problemy przy aktualizacji klastrów Ganeti z instancjami używającymi DRBD [naprawiony w 8.1]

[Uwaga]Uwaga

Problem został rozwiązany w wydaniu punktowym 8.1 Jessie.

Wersja ganeti (2.12.0-3) z wydania Jessie nie obsługuje migracji z instalacji w wersji 2.5 i wcześniejszych (w tym Wheezy) w przypadkach gdy istnieją instancje korzystające z dysków DRBD. Ten problem powinien zostać rozwiązany w kolejnym wydaniu punktowym, dlatego zaleca się niedokonywanie aktualizacji klastrów Ganeti o których mowa do tego momentu. Więcej informacji można znaleźć w zgłoszeniu błędu #783186.

5.19.2. Ogólne uwagi przy aktualizacji klastrów Ganeti

Zalecaną procedurą aktualizacji klastra Ganeti z wersji ganeti z wydania Wheezy (2.5.2-1) do Jessie (2.12.0-3) jest zatrzymanie wszystkich instancji, a następnie dokonanie jednoczesnej aktualizacji oraz ponownego uruchomienia wszystkich węzłów jednocześnie. Zapewni to, że na wszystkich instancjach będzie działać wersja nadzorcy z wydania Jessie, a wszystkie węzły będą miały uruchomioną tą samą wersję Ganeti i DRBD.

Proszę zauważyć, że nie jest obsługiwane jednoczesne uruchomienie węzłów z różnymi wersjami: 2.5 i 2.12. Dodatkowo, w zależności od nadzorcy, migracja live instancji może nie działać między wersjami nadzorcy z wydania Wheezy i Jessie.

5.20. Nowe wymaganie do wykonywania plików w Samba4

Jeżeli klient zażąda otwarcia pliku do wykonania, Samba4 będzie wymagała, aby oprócz zwykłych uprawnień odczytu ustawiony był atrybut wykonywalności. Powoduje to również, że skrypty "netlogon" są po cichu ignorowane, jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony.

5.21. Cryptsetup może uniemożliwić rozruch z BUSYBOX=n

[Uwaga]Uwaga

Poniższy rozdział ma znaczenie jedynie w przypadku systemów w których ręcznie zmieniono /etc/initramfs-tools/initramfs.conf tak, aby nie był używany busybox.

Jeśli zainstalowano zarówno busybox jak cryptsetup oraz skonfigurowano initramfs tak, aby nie używać busybox, może to doprowadzić do braku możliwości rozruchu systemu.

Proszę sprawdzić wartość swojego ustawienia BUSYBOX w /etc/initramfs-tools/initramfs.conf jeśli zainstalowano oba omawiane pakiety. Obecnie znanym obejściem problemu jest odinstalowanie pakietu busybox lub ustawienie BUSYBOX=y w /etc/initramfs-tools/initramfs.conf.

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Jeśli dokonano zmian, proszę pamiętać o wykonaniu update-initramfs -u aby zaktualizować swój initramfs. W przeciwnym razie ustawienie nie odniesienie pożądanego skutku.

Więcej informacji znajduje się w opisie błędu #783297.

5.22. Backwards incompatible changes in the Squid webproxy

[Uwaga]Uwaga

This section only applies to people that have installed the squid webproxy.

The configuration of squid has changed in an incompatible way. Notably some of the squid "helpers" have changed their name. If your configuration relies on old features no longer present or on the old names for the helpers, your squid service may fail to start after the upgrade.

Please see the upstream release notes for more information. These are: