Phụ lục B. Người đóng góp cho Ghi chú Phát hành

Rất nhiều người đã giúp tạo ghi chú phát hành này, gồm có

Di Carlo, Adam, Barth, Andreas, Popescu, Andrei, Bezemer, Anne, Hilliard, Bob, Plessy, Charles, Perrier, Christian, Baumann, Daniel, Petrișor, Eddy, Kasper, Emmanuel, Arajärvi, Esko, Pop, Frans, Rapagnani, Giovanni, Farquharson, Gordon, Fernández-Sanguino Peña, Javier, Seidel, Jens, Meurer, Jonas, Rodin, Josip, Rye, Justin B, Jones, LaMont, Claes, Luk, Michlmayr, Martin, Biebl, Michael, Mühlenhoff, Moritz, Meyerhans, Noah, Kobayashi, Noritada, Aoki, Osamu, Green, Peter, Bradford, Rob, Thibault, Samuel, Bienlein, Simon, Paillard, Simon, Fritsch, Stefan, Langasek, Steve, Scherer, Tobias, McIntyre, Vincent, and Borgert, W. Martin.

Tài liệu này đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Rất cám ơn các dịch giả !