Chỉ mục

H

Hệ thống động, Debian Động

N

Network Manager, NIS và Network Manager
người dùng thị lực kém, Thay đổi chính
NIS, NIS và Network Manager

P

packages
apache, Gói quá cũ
apache2, Gói quá cũ, Nâng cấp apache2
apache2-suexec, Nâng cấp apache2
apt, Đóng góp báo cáo nâng cấp, Chuẩn bị nguồn cho APT, Thêm nguồn Internet APT, Thêm nguồn APT cho máy nhân bản cục bộ, Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp, Trước tiên nâng cấp aptitude và/hay apt, Sử dụng với apt danh sách các gói tự động cài đặt của aptitude
aptitude, Quản lý gói, Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp, Trước tiên nâng cấp aptitude và/hay apt, Sử dụng với apt danh sách các gói tự động cài đặt của aptitude
base-config, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
bind, Gói quá cũ
bind9, Gói quá cũ
dblatex, Nguồn của tài liệu này
debian-goodies, Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp
doc-debian, Thông báo lỗi
docbook-xsl, Nguồn của tài liệu này
eeepc-acpi-scripts, Hỗ trợ Netbook
emacs22, Emacs21 không hỗ trợ Unicode theo mặc định
emacs22-gtk, Emacs21 không hỗ trợ Unicode theo mặc định
emacs22-nox, Emacs21 không hỗ trợ Unicode theo mặc định
exim, Gói quá cũ
exim4, Gói quá cũ
firefox, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
glibc, Kiểm tra lại hạt nhân thích hợp
grub, Chuẩn bị initramfs cho LILO, Không còn có khả năng tự động tắt điện
Grub, Tiến trình khởi động hệ thống bị treo ở Đang đợi hệ thống tập tin gốc, Lời giải 1
hotplug, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
iceape, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
icedove, Bản phân phối có gì mới?, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
iceowl, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
iceweasel, Bản phân phối có gì mới?, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
initramfs, Số thứ tự thiết bị khác
initramfs-tools, Trình bao gỡ lỗi trong khi khởi động dùng initrd, Chuẩn bị initramfs cho LILO, Nâng cấp hạt nhân và các gói liên quan, Số thứ tự thiết bị khác, Vấn đề đặt thời gian khởi động
kernel-package, Cài đặt siêu gói hạt nhân
libc6, Trước tiên nâng cấp aptitude và/hay apt
lilo, Chạy lại lilo, Không còn có khả năng tự động tắt điện
linux-image-*, Nâng cấp hạt nhân và các gói liên quan
linux-image-2.6-*, Cài đặt siêu gói hạt nhân
linux-image-2.6-686, Cài đặt siêu gói hạt nhân
live-helper, Debian Động
localepurge, Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp
locales, Trước tiên nâng cấp aptitude và/hay apt
lxde, Hỗ trợ Netbook
mount, Gắn kết NFS giờ được nfs-common quản lý
netkit-inetd, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
network-manager, NIS và Network Manager
nfs-common, Gắn kết NFS giờ được nfs-common quản lý
nis, NIS và Network Manager
ocsinventory-server, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
php4, Gói quá cũ
php5, Gói quá cũ
popularity-contest, Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp
postgresql-7.4, Gói quá cũ
postgresql-8.1, Gói quá cũ
python2.3, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
release-notes, Thông báo lỗi về tài liệu này
rsyslog, Cải tiến hệ thống
seamonkey, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
sql-ledger, Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
squid, Một số ứng dụng nào đó có thể không hoạt động được với hạt nhân 2.4
sunbird, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
sysklogd, Cải tiến hệ thống
thunderbird, Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
udev, Nâng cấp hạt nhân và các gói liên quan, Số thứ tự thiết bị khác, Vấn đề đặt thời gian khởi động, Cách tránh vấn đề này trong khi nâng cấp, Vấn đề với thiết bị liên quan đến udev, Sơ khởi mạng không đồng bộ có thể gây ra ứng xử không thể đoán trước
upgrade-reports, Đóng góp báo cáo nâng cấp
util-linux, Gắn kết NFS giờ được nfs-common quản lý
wireless-tools, Vấn đề sử dụng mạng không dây bảo mật WPA
wpasupplicant, Vấn đề sử dụng mạng không dây bảo mật WPA
xfree86-common, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
xkb-data, Thay đổi bố trí bàn phím tiếng Rô-ma-ni (ro)
xlibs, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
xmlroff, Nguồn của tài liệu này
xserver-common, Nâng cấp hệ thống tối thiểu
xsltproc, Nguồn của tài liệu này
PHP, Bản phân phối có gì mới?
Pidgin, Bản phân phối có gì mới?
Postfix, Bản phân phối có gì mới?
PostgreSQL, Bản phân phối có gì mới?