D.4. Instalace Debian GNU/Linuxu přes paralelní port (PLIP)

Tato část vysvětluje instalaci Debian GNU/Linuxu na počítači bez ethernetové karty, ale na kterém funguje paralelní port, přes který je připojen druhý počítač (brána) pomocí nullmodemového kabelu. Počítač sloužící jako brána by měl být připojen do sítě, která obsahuje zrcadlo Debianu (např. Internet).

V příkladu použijeme pro PLIP spojení k bráně IP adresy 192.168.0.1 a 192.168.0.2. Pokud tyto kolidují s adresami vaší lokální sítě, zvolte si nějaké vhodnější. Brána je do Internetu připojena pomocí vytáčeného připojení (ppp0).

PLIP připojení, které během instalace vytvoříme, bude dostupné i po restartu do nainstalovaného systému (viz 7 – „Zavedení vašeho nového systému).

Před začátkem instalace byste měli zkontrolovat nastavení BIOSu a poznamenat si přerušení (IRQ) a bázovou VV adresu (IO base address) paralelních portů na obou spojovaných systémech. Nejběžnější hodnoty jsou io=0x378 a irq=7.

D.4.1. Požadavky

 • Cílový počítač nahepc, na který budeme instalovat.

 • Instalační média, viz 2.4 – „Instalační média“.

 • Pomocný počítač earthsimulator připojený k Internetu, který bude sloužit jako brána.

 • Nullmodemový kabel DB-25. Podrobnosti o kabelu naleznete v PLIP-Install-HOWTO společně s návodem, jak si můžete tento kabel vyrobit vlastními silami.

D.4.2. Nastavení stroje earthsimulator

Následujíc skript ukazuje možné nastavení earthsimulatoru jako brány do Internetu pomocí ppp0.

#!/bin/sh

# Odstraníme z jádra následující moduly, abychom se vyhnuli
# konfliktům a abychom je mohli nastavit ručně.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Nastavení rozhraní plip (zde je to plip0, viz dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Nastavení brány
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instalace na nahepc

Zaveďte systém z instalačních médií v expertním režimu (např. na zaváděcí výzvě zadejte expert) a poté během instalace odpovězte na následující otázky naznačeným způsobem. Potřebujete-li předat modulům jádra nějaké parametry, můžete tak učinit rovněž na zaváděcí výzvě. Například pro zavedení instalátoru a nastavení parametrů „io“ a „irq“ modulu parport_pc zadejte:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

 1. Nahrát komponenty instalátoru z CD

  Ze seznamu vyberte možnost plip-modules; tím se instalačnímu systému zpřístupní ovladače pro PLIP.

 2. Rozpoznat síťový hardware

  • Pokud nahepc obsahuje síťové karty, zobrazí se seznam modulů pro všechny rozpoznané karty. Trváte-li na použití PLIP, musíte všechny vybrané moduly odznačit. Samozřejmě že pokud nejsou rozpoznány žádné karty, seznam se nezobrazí.

  • Protože nebyly nalezeny/vybrány žádné síťové karty, instalační systém vás požádá o výběr vhodného modulu s ovladačem. Vyberte modul plip.

 3. Nastavit síť

  • Automaticky nastavit síť přes DHCP: Ne

  • IP adresa: 192.168.0.1

  • Point-to-point adresa: 192.168.0.2

  • Adresy jmenných serverů: můžete zadat stejnou hodnotu, jako máte na earthsimulatoru (viz soubor /etc/resolv.conf)