Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên Intel x86
5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.2. Khởi động từ Windows
5.1.3. Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB
5.1.4. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB
5.1.5. Khởi động bằng TFTP
5.1.6. Màn hình khởi động
5.2. Tham số khởi động
5.2.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.3.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.3.2. Cấu hình khởi động
5.3.3. Vấn đề cài đặt Intel x86 thường
5.3.4. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.3.5. Thông báo vấn đề cài đặt
5.3.6. Đệ trình báo cáo cài đặt