Ghi chú Phát hành về Debian GNU/Linux 5.0 (lenny), PowerPC

Dự án Tài liệu Hướng dẫn Debian

Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có quyền phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó với điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ Chức Phần Mềm Tự Do; hoặc phiên bản 2 của Giấy Phép này, hoặc (tùy chọn) bất kỳ phiên bản sau nào.

Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy Phép Công Cộng GNU để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhận một bản sao của Giấy Phép Công Cộng GNU cùng với chương trình này; nếu không, hãy viết thư cho Tổ Chức Phần Mềm Tự Do, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA (Mỹ).

Cũng có thể tìm văn bản giấy phép ở địa chỉ http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html, và trong thư mục /usr/share/common-licenses/GPL-2 trên Debian GNU/Linux.

2009-02-14


Mục lục

1. Giới thiệu
1.1. Thông báo lỗi về tài liệu này
1.2. Đóng góp báo cáo nâng cấp
1.3. Nguồn của tài liệu này
2. Tin tức về Debian GNU/Linux 5.0
2.1. Bản phân phối có gì mới?
2.1.1. Quản lý gói
2.1.2. Phần bản cập nhật đề nghị (proposed-updates)
2.2. Cải tiến hệ thống
2.3. Thay đổi quan trọng liên quan đến hạt nhân
2.3.1. Thay đổi đóng gói hạt nhân
2.4. Emdebian 1.0 (dựa vào Debian GNU/Linux lenny 5.0)
2.5. Hỗ trợ Netbook
2.6. Debian giờ có Java
3. Hệ thống Cài đặt
3.1. Hệ thống cài đặt có gì mới?
3.1.1. Thay đổi chính
3.1.2. Tự động cài đặt
4. Nâng cấp từ bản phát hành trước
4.1. Chuẩn bị nâng cấp
4.1.1. Sao lưu bất kỳ dữ liệu hay thông tin cấu hình
4.1.2. Thông báo trước
4.1.3. Chuẩn bị phục hồi
4.1.4. Chuẩn bị môi trường an toàn để nâng cấp
4.2. Kiểm tra trạng thái hệ thống
4.2.1. Xem lại hành vi bị hoãn trong bộ quản lý gói
4.2.2. Tắt ghim phiên bản trong APT
4.2.3. Kiểm tra trạng thái gói
4.2.4. Phần proposed-updates
4.2.5. Nguồn không chính thức và bản chuyển ngược
4.3. Bỏ dấu trên gói bằng tay
4.4. Chuẩn bị nguồn cho APT
4.4.1. Thêm nguồn Internet APT
4.4.2. Thêm nguồn APT cho máy nhân bản cục bộ
4.4.3. Thêm nguồn APT từ đĩa CD/DVD
4.5. Nâng cấp gói
4.5.1. Thu phiên chạy
4.5.2. Cập nhật danh sách gói
4.5.3. Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp
4.5.4. Trước tiên nâng cấp aptitude và/hay apt
4.5.5. Sử dụng với apt danh sách các gói tự động cài đặt của aptitude
4.5.6. Nâng cấp hệ thống tối thiểu
4.5.7. Nâng cấp phần hệ thống còn lại
4.5.8. Vấn đề có thể gặp trong khi nâng cấp
4.6. Nâng cấp hạt nhân và các gói liên quan
4.6.1. Cài đặt siêu gói hạt nhân
4.6.2. Số thứ tự thiết bị khác
4.6.3. Vấn đề đặt thời gian khởi động
4.7. Việc cần làm trước khi khởi động lại
4.7.1. Chạy lại lilo
4.8. Tiến trình khởi động hệ thống bị treo ở Đang đợi hệ thống tập tin gốc
4.8.1. Cách tránh vấn đề này trong khi nâng cấp
4.8.2. Cách giải quyết vấn đề sau khi nâng cấp
4.9. Chuẩn bị cho bản phát hành kế tiếp
4.10. Gói quá cũ
4.10.1. Gói giả
5. Vấn đề lenny cần ghi nhớ
5.1. Vấn đề có thể
5.1.1. Vấn đề với thiết bị liên quan đến udev
5.1.2. Một số ứng dụng nào đó có thể không hoạt động được với hạt nhân 2.4
5.1.3. Một số địa chỉ nào đó trên mạng không thể tới được bằng TCP
5.1.4. Không còn có khả năng tự động tắt điện
5.1.5. Sơ khởi mạng không đồng bộ có thể gây ra ứng xử không thể đoán trước
5.1.6. Vấn đề sử dụng mạng không dây bảo mật WPA
5.1.7. Vấn đề với ký tự khác ASCII trong tên tập tin
5.1.8. Âm thanh không còn hoạt động lại
5.2. Gắn kết NFS giờ được nfs-common quản lý
5.3. Thay đổi bố trí bàn phím tiếng Rô-ma-ni (ro)
5.4. Nâng cấp apache2
5.5. NISNetwork Manager
5.6. Trạng thái bảo mật của sản phẩm Mozilla
5.7. Security status of OCS Inventory and SQL-Ledger
5.8. Môi trường KDE
5.9. Thay đổi và hỗ trợ môi trường GNOME
5.10. Emacs21 không hỗ trợ Unicode theo mặc định
5.11. slurpd/replica không còn hoạt động lại
5.12. Môi trường không sử dụng toàn màn hình
5.13. Vấn đề tự động dự phòng DHCP
5.14. VServer Disk Limit
6. Thông tin thêm về Debian GNU/Linux
6.1. Đọc thêm
6.2. Tìm trợ giúp
6.2.1. Hộp thư chung
6.2.2. IRC — Trò chuyện chuyển tiếp trên Internet
6.3. Thông báo lỗi
6.4. Đóng góp cho Debian
A. Quản lý hệ thống etch
A.1. Nâng cấp hệ thống etch
A.2. Kiểm tra danh sách nguồn
B. Người đóng góp cho Ghi chú Phát hành
C. Lenny để tưởng nhớ tới Thiemo Seufer
Chỉ mục
Thuật ngữ