Chương 1. Giới thiệu

Mục lục

1.1. Thông báo lỗi về tài liệu này
1.2. Đóng góp báo cáo nâng cấp
1.3. Nguồn của tài liệu này

Tài liệu này báo người dùng bản phát hành Debian GNU/Linux biết về những thay đổi chính trong phiên bản 5.0 (tên mã « lenny »).

Ghi chú Phát hành thì cung cấp thông tin về cách nâng cấp an toàn từ bản phát hành 4.0 (tên mã « etch ») lên bản phát hành hiện thời, và cho người dùng biết về các vấn đề được biết có thể gặp trong quá trình đó.

Người dùng có thể lấy phiên bản mới nhất của tài liệu này ở http://www.debian.org/releases/lenny/releasenotes. Chưa chắc thì kiểm tra ngày tháng trên trang đầu, để tìm biết nếu tài liệu đó là một phiên bản hiện thời không.

[Cẩn thận]Cẩn thận

Ghi chú rằng không thể liệt kê được mọi vấn đề đã biết, vì thế chúng tôi cố gắng chọn những vấn đề thường gặp nhất và có tác động lớn nhất.

Ghi chú rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ và mô tả trong tài liệu quá trình nâng cấp từ bản phát hành Debian trước (trong trường hợp này, nâng cấp từ 4.0). Nếu người dùng cần phải nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn, hãy đọc phiên bản Ghi chú Phát hành tương ứng và nâng cấp lên 4.0 trước tiên.

1.1. Thông báo lỗi về tài liệu này

Chúng tôi đã cố gắng thử tất cả các bước nâng cấp khác nhau được diễn tả trong tài liệu, và để đoán trước tất cả các vấn đề mà người dùng có thể gặp.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy vẫn có một lỗi (thông tin không đúng hay còn thiếu) trong tài liệu này, hãy gửi một báo cáo lỗi dùng hệ thống theo dõi lỗi đối với gói tên release-notes.

1.2. Đóng góp báo cáo nâng cấp

Chúng tôi hoan nghênh các bạn đóng góp thông tin về tiến trình nâng cấp từ etch lên lenny. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin, hãy gửi một báo cáo lỗi dùng hệ thống theo dõi lỗi đối với gói tên upgrade-reports, bao gồm kết quả của tiến trình. Cũng có thể đính kèm tập tin, miễn là bạn nén tập tin (dùng gzip) trước khi đính kèm báo cáo.

Hãy bao gồm thông tin theo đây khi đệ trình báo cáo nâng cấp:

  • Trạng thái của cơ sở dữ liệu gói trước và sau khi nâng cấp: trên đĩa của người dùng, cơ sở dữ liệu trạng thái của chương trình dpkg nằm trong thư mục /var/lib/dpkg/status, và thông tin tình trạng gói của aptitude nằm ở /var/lib/aptitude/pkgstates. Trước khi nâng cấp, người dùng nên sao lưu dữ liệu như được diễn tả ở Phần 4.1.1, “Sao lưu bất kỳ dữ liệu hay thông tin cấu hình” , nhưng cũng có bản sao lưu của thông tin này trong thư mục /var/backups.

  • Bản ghi phiên chạy được tạo dùng script, như diễn tả trong Phần 4.5.1, “Thu phiên chạy” .

  • Các bản ghi apt/var/log/apt/term.log, hoặc các bản ghi aptitude/var/log/aptitude.

[Ghi chú]Ghi chú

Người dùng cũng nên bỏ chút thời gian xem lại và gỡ bỏ khỏi bản ghi bất kỳ thông tin vẫn nhạy cảm hay mật, trước khi bao gồm bản ghi trong một báo cáo lỗi, vì thông tin được đệ trình sẽ được xuất bản trong một cơ sở dữ liệu công cộng.

1.3. Nguồn của tài liệu này

Mã nguồn của tài liệu này theo định dạng DocBook XML. Phiên bản HTML được tạo ra dùng docbook-xslxsltproc. Phiên bản PDF được tạo ra dùng dblatex hay xmlroff. Nguồn của Ghi chú Phát hành cũng sẵn sàng trong kho SVN của Dự án Tài liệu Debian. Người dùng có thể sử dụng giao diện Web để truy cập đến mỗi tập tin riêng thông qua Web và thấy các thay đổi. Để tìm thêm thông tin về cách truy cập đến kho SVN, xem các trang Thông tin SVN của Dự án Tài liệu Debian.