Chương 6. Thông tin thêm về Debian GNU/Linux

Mục lục

6.1. Đọc thêm
6.2. Tìm trợ giúp
6.2.1. Hộp thư chung
6.2.2. IRC — Trò chuyện chuyển tiếp trên Internet
6.3. Thông báo lỗi
6.4. Đóng góp cho Debian

6.1. Đọc thêm

Ra khỏi Ghi chú Phát hành này và Sổ tay Cài đặt, tài liệu hướng dẫn về Debian GNU/Linux sẵn sàng từ Dự án Tài liệu Debian (Debian Documentation Project: DDP) mà có mục đích tạo tài liệu hướng dẫn có chất lượng cao cho các người dùng và nhà phát triển Debian. Tài liệu hướng dẫn, bao gồm Debian Reference (Tham chiếu Debian), Debian New Maintainers Guide (Sổ tay Nhà duy trì Mới) và Debian FAQ (Hỏi Đáp) cũng sẵn sàng (tiếc là chưa dịch sang tiếng Việt) và rất nhiều tài liệu hữu ích bổ sung. Để tìm chi tiết về những tài nguyên sẵn sàng, xem Địa chỉ Web của DDP.

Tài liệu hướng dẫn về mỗi gói riêng được cài đặt vào thư mục /usr/share/doc/tên_gói. Các tài liệu này có thể bao gồm thông tin tác quyền, chi tiết đặc trưng cho Debian, và tài liệu hướng dẫn của nhà phát triển gốc.

6.2. Tìm trợ giúp

Có rất nhiều nguồn trợ giúp, lời khuyên và hỗ trợ cho người dùng Debian, nhưng chỉ nên xem xét nguồn như vậy nếu tài liệu hướng dẫn có sẵn không giúp người dùng giải quyết vấn đề. Phần này giới thiệu ngắn những nguồn trợ giúp bổ sung có thể hữu ích cho người dùng Debian vẫn bắt đầu.

6.2.1. Hộp thư chung

Những hộp thư chung (mailing list) hữu ích nhất cho người dùng Debian là « debian-user » (tiếng Anh: cũng có thể yêu cầu dự án tạo một hộp thư chung người dùng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ). Để tìm thông tin về các hộp thư chung Debian và cách đăng ký, xem http://lists.debian.org/. Trước khi gửi một thư xin trợ giúp, người dùng nên tìm kiếm qua kho thư (mà chứa rất nhiều thông tin về vấn đề thường gặp), và tùy theo quy ước mặc nhận trong hộp thư chung (v.d. hãy lặng lẽ, viết đáp ứng bên dưới thân thư gốc, cắt ngắn đoạn văn gốc không còn có ích lại, không nên VIẾT CẢ CHỮ HOA, không đính kèm tập tin (gửi tập tin đính kèm một thư riêng cho người dùng khác), thay đổi dòng Chủ đề khi giới thiệu một vấn đề mới).

6.2.2. IRC — Trò chuyện chuyển tiếp trên Internet

Debian có một kênh IRC dành cho hỗ trợ và giúp đỡ các người dùng Debian, chạy trên mạng IRC OFTC. Để truy cập đến kênh này, hãy chỉ ứng dụng khách IRC (v.d. XChat) tới địa chỉ « irc.debian.org » và vào kênh « #debian ».

Hãy tùy theo các hướng dẫn về sử dụng kênh (quan trọng nhất là lặng lẽ) mà sẵn sàng trong Debian Wiki.

Để tìm thêm thông tin về mạng OFTC, xem địa chỉ Web này.

6.3. Thông báo lỗi

Chúng tôi cố gắng làm cho Debian GNU/Linux là một hệ điều hành có chất lượng cao, tuy nhiên đó không có nghĩa là mọi gói đều hoàn toàn miễn lỗi. Tùy theo ý kiến “phát triển mở” của dự án Debian, và để giúp đỡ các người dùng, chúng tôi cung cấp tất cả các thông tin về những lỗi đã thông báo, thông qua Hệ thống Theo dõi Lỗi (BTS): có thể duyệt qua nó ở http://bugs.debian.org/.

Nếu người dùng gặp một lỗi trong bản phân phối, hoặc trong phần mềm đã đóng gói thuộc về nó, hãy thông báo nó để cho phép nhà phát triển sửa chữa trong bản phát hành sau. Để thông báo lỗi, cũng cần nhập một địa chỉ thư điện tử vẫn hoạt động. Địa chỉ này cần thiết để giúp nhà phát triển yêu cầu thêm thông tin, và theo dõi mẫu của các lỗi hiện thời.

Người dùng lúc nào cũng có khả năng tự động gửi báo cáo lỗi dùng chương trình reportbug hoặc tự gửi một báo cáo bằng thư điện tử. Có thêm thông tin về Hệ thống Theo dõi Lỗi và cách sử dụng nó trong tài liệu tham chiếu (có sẵn trong thư mục /usr/share/doc/debian nếu người dùng đã cài đặt gói doc-debian) hoặc trên Internet ở Hệ thống Theo dõi Lỗi.

6.4. Đóng góp cho Debian

Để đóng góp cho Debian, người dùng không cần là chuyên gia về vi tính. Cũng có thể đóng góp cho cộng đồng bằng cách giúp người dùng xin trợ giúp trong các hộp thư chung hỗ trợ người dùng. Trong hộp thư chung kiểu phát triển, mỗi người tham gia cũng rất giúp ích. Bản phân phối Debian chỉ bảo tồn mức chất lượng khi người dùng thông báo lỗi được phát hiện, ngay cả giúp nhà phát triển tìm vết và sửa chữa lỗi. Cũng có thể giúp viết tài liệu gốc hoặc dịch tài liệu đã tồn tại sang tiếng Việt (tham gia nhé :) ).

Nếu người dùng có đủ thời gian rảnh, cũng có thể quản lý một hay vài gói phần mềm tự do bên trong Debian. Đặc biệt giúp ích khi một người tham gia cũng chịu trách nhiệm về hay duy trì phần mềm được người dùng yêu cầu bao gồm trong Debian. Cơ sở dữ liệu Việc cần làm và Gói tương lai (Work Needing and Prospective Packages) chứa thông tin đó. Người dùng quan tâm đến một vùng riêng cũng có thể đóng góp cho dự án con của Debian, v.d. chuyển phần mềm sang kiến trúc riêng, Debian TrẻY tế Debian.

Trong mọi trường hợp đều, nếu người dùng tham gia cộng đồng phần mềm tự do bằng cách nào cả, là một người dùng, nhà phát triển, tác giả hay người dịch, thì vẫn còn đóng góp cho sự cố gắng phần mềm tự do. Đóng góp vẫn đáng làm và thứ vị, cũng cho phép người dùng kết bạn và học hiểu thêm.