Thuật ngữ

ACPI

Cấu hình Cấp cao và Giao diện Thành thạo

ALSA

Kiến trúc Âm thanh Linux Cấp cao

APM

Quản lý Năng lượng Cấp cao

CD

Đĩa Gọn

CD-ROM

Đĩa Gọn Vùng Nhớ Chỉ Đọc

DHCP

Giao thức Cấu hình Máy chủ Động

DNS

Hệ thống Tên Miền

DVD

Đĩa Nhiều tài Ký thuật số

GIMP

Chương trình Thao tác Ảnh GNU

GNU

GNU Không phải UNIX

GPG

GNU Bảo vệ Riêng tư

IDE

Điện tử Ổ Đĩa Thống nhất

LDAP

Giao thức Truy cập Thư mục Nhẹ nhàng

LILO

Bộ Nạp Linux

LSB

Cơ bản Tiêu chuẩn Linux

LVM

Bộ Quản lý Khối tin Hợp lý

MTA

Tác nhân Truyền Thư

NFS

Hệ thống Tập tin Mạng

NIC

Bo mạch Giao diện Mạng

NIS

Dịch vụ Thông tin Mạng

OSS

Hệ thống Âm thanh Mở

RAID

Mảng Thừa các Đĩa Độc Lập

RPC

Cuộc gọi Thủ tục từ Xa

SATA

Gán Kỹ thuật Cấp cao Nối tiếp

USB

Mạch nối Nối tiếp Toàn bộ

UUID

Bộ Nhận diện Duy nhất Toàn thể

VGA

Mảng Đồ họa Ảnh động

WPA

Truy cập Wi-Fi được Bảo mật