3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Κλήση του OpenBoot

To OpenBoot παρέχει τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για την εκκίνηση στην αρχιτεκτονική SPARC Είναι μάλλον λειτουργικά παρόμοιο του BIOS στην αρχιτεκτονική x86, αλλά αρκετά καλλίτερο. Οι PROM εκκίνησης από την Sun έχουν ενσωματωμένον έναν μεταφραστή forth που σας επιτρέπει να κάνετε αρκετά πράγματα με το μηχάνημά σας, όπως να τρέξετε κάποια διαγνωστικά ή απλά script.

Για να μπείτε στο προτρεπτικό εκκίνησης πρέπει να κρατήσετε κάτω το πλήκτρο Stop (σε πληκτρολόγια παλιότερου τύπου 4 χρησιμοποιήστε το πλήκτρο L1, αν έχετε έναν προσαρμοστή πληκτρολογίου PC χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Break) και πιέστε το πλήκτρο A. Η PROM εκκίνησης θα σας δώσει ένα προτρεπτικό ok ή >. Είναι προτιμότερο να έχετε ένα προτρεπτικό ok. Αν λοιπόν δείτε το παλιότερο προτρεπτικό πατήστε nγια να δείτε αυτό του νεώτερου τύπου.

Αν χρησιμοποιείτε μια σειριακή κονσόλα, στείλτε ένα break στο μηχάνημα. Με το Minicom, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ctrl-A F, με το cu, πατήστε Enter,και μετά %~break.Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του προσομοιωτή τερματικού που έχετε αν χρησιμοποιείτε κάποιο διαφορετικό πρόγραμμα.

3.6.2. Επιλογή συσκευής εκκίνησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OpenBoot για να εκκινήσετε από συγκεκριμένες συσκευές καθώς και να αλλάξετε την προκαθορισμένη συσκευή εκκίνησης. Θα πρέπει όμως να ξέρετε μερικές λεπτομέρειες για τα ονόματα των συσκευών στο OpenBoot. Είναι πολύ διαφορετικά από την ονοματοδοσία στο Linux, όπως περιγράφεται στην ενότητα Τμήμα C.4, “Ονόματα συσκευών στο Linux”. Επίσης, η εντολη θα διαφέρει λίγο ανάλογα με την έκδοση του OpenBoot που έχετε. Περισσότερες πληροφορίες για το OpenBoot μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Sun OpenBoot Reference.

Τυπικά, με τις νεώτερες εκδόσεις του OpenBoot μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές όπως “floppy”, “cdrom”, “net”, “disk”, ή “disk2”, που έχουν την προφανή ερμηνεία. Η συσκευή “net” είναι για εκκίνηση από το δίκτυο. Επιπρόσθετα, η ονομασία της συσκευής μπορεί να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη κατάτμηση ενός δίσκου για εκκίνηση, όπως “disk2:a” για την εκκίνηση από την πρώτη κατάτμηση στον δεύτερο δίσκο disk2.Τα πλήρη ονόματα συσκευών στο OpenBoot έχουν την μορφή

driver-name@
unit-address:
device-arguments

. Σε παλιότερες εκδόσεις του OpenBoot, η ονομασία είναι λίγο διαφορετική: η συσκευή δισκέττας λέγεται “/fd” και οι συσκευές δίσκων SCSI είναι της μορφής “sd(controller, disk-target-id, disk-lun)”. Η εντολή show-devs σε νεώτερες εκδόσεις του OpenBoot είναι χρήσιμη για να δει κανείς τις ήδη διαμορφωμένες συσκευές. Για ολοκληρωμένες πληροφορίες, άσχετα από την έκδοση, δείτε το Sun OpenBoot Reference.

Για να εκκινήσετε από μια συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιήστε την εντολή boot device. Μπορείτε να κάνετε την συμπεριφορά αυτή την προκαθορισμένη χρησιμοποιώντας την εντολή setenv. Όμως το όνομα της μεταβλητής που πρέπει να ρυθμίσετε έχει αλλάξει μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεις του OpenBoot. Στο OpenBoot 1.x χρησιμοποιήστε την εντολή setenv boot-device device. Σημειώστε ότι μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση αυτή και με την εντολή eeprom στο Solaris ή με την τροποποίηση των κατάλληλων αρχείων στο /proc/openprom/options/, για παράδειγμα στο Linux

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

και στο Solaris:

eeprom boot-device=disk1:1