Phụ lục A. Quản lý hệ thống etch

Mục lục

A.1. Nâng cấp hệ thống etch
A.2. Kiểm tra danh sách nguồn

Phụ lục này chứa thông tin về cách kiểm tra có thể cài đặt hoặc nâng cấp các gói etch trước khi nâng cấp lên lenny. Việc kiểm tra này chỉ nên làm trong một số trường hợp nào đó.

A.1. Nâng cấp hệ thống etch

Về cơ bản thì việc này không phải khác với nâng cấp bình thường. Sự khác duy nhất là trước tiên người dùng nên kiểm tra danh sách các gói vẫn còn chứa tham chiếu đến etch, như diễn tả trong Phần A.2, “Kiểm tra danh sách nguồn”.

Nếu người dùng nâng cấp hệ thống dùng một máy nhân bản Debian thì hệ thống được tự động nâng cấp lên bản phát hành điểm etch mới nhất.

A.2. Kiểm tra danh sách nguồn

Nếu tập tin /etc/apt/sources.list chứa bất cứ dòng nào tham chiếu đến « stable » (bản ổn định) thì kết quả là người dùng đã “sử dụng” lenny. Nếu người dùng đã chạy câu lệnh cập nhật apt-get update, vẫn còn có thể trở về mà không gặp vấn đề, bằng cách theo thủ tục dưới đây.

Nếu người dùng cũng đã cài đặt gói từ lenny, rất có thể không có ích khi cài đặt thêm gói từ etch. Trong trường hợp đó, người dùng cần phải tự quyết định có nên tiếp tục hay không. Cũng có thể hạ cấp gói, nhưng quá trình đó không phải được diễn tả ở đây.

Hãy mở tập tin /etc/apt/sources.list dùng trình soạn thảo (với quyền chủ [root]) và kiểm tra mọi dòng bắt đầu với deb http: hay deb ftp: tìm một tham chiếu đến “stable” (bản ổn định). Tìm được thì thay đổi stable thành etch.

Nếu tập tin đó chứa dòng nào bắt đầu với deb file:, người dùng cần phải tự kiểm tra nếu địa chỉ đã tham chiếu có một kho gói kiểu etch hay lenny.

[Quan trọng]Quan trọng

Không nên thay đổi dòng nào bắt đầu với deb cdrom:. Thay đổi dòng kiểu nào sẽ làm mất hiệu lực dòng đó thì người dùng cần phải chạy lại câu lệnh apt-cdrom. Không cần lo nếu một dòng nguồn « cdrom » tham chiếu đến “unstable” (bản bất định). Dù trường hợp này làm cho lộn xộn, nó vẫn còn là hợp lệ.

Sau khi thay đổi gì thì lưu lại tập tin và thực hiện câu lệnh cập nhật

# apt-get update

để cập nhật danh sách các gói.