2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/arm/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc 32-bit soft-float ARM đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc 32-bit soft-float ARM, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian GNU/Linux 8 hỗ trợ mười một kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc, được gọi như là mùi vị (flavor).

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
multiplatform for LPAE-capable systems armmp-lpae
64bit ARM arm64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc 32-bit soft-float ARM dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Three different ARM ports

The ARM architecture has evolved over time and modern ARM processors provide features which are not available in older models. Debian therefore provides three ARM ports to give the best support for a very wide range of different machines:

  • Debian/armel targets older 32-bit ARM processors without support for a hardware floating point unit (FPU),

  • Debian/armhf works only on newer 32-bit ARM processors which implement at least the ARMv7 architecture with version 3 of the ARM vector floating point specification (VFPv3). It makes use of the extended features and performance enhancements available on these models.

  • Debian/arm64 works on 64-bit ARM processors which implement at least the ARMv8 architecture.

Phần lớn các bộ xử lý trung tâm kiểu ARM chạy được trong chế độ về cuối (endian) hoặc lớn hoặc nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn các bản thực hiện hệ thống hiện thời sử dụng chế độ về cuối nhỏ. Debian hỗ trợ hiện thời chỉ hệ thống ARM về cuối nhỏ.

2.1.3. Variations in ARM CPU designs and support complexity

ARM systems are much more heterogeneous than those based on the i386/amd64-based PC architecture, so the support situation can be much more complicated.

The ARM architecture is used mainly in so-called system-on-chip (SoC) designs. These SoCs are designed by many different companies with vastly varying hardware components even for the very basic functionality required to bring the system up. System firmware interfaces have been increasingly standardised over time, but especially on older hardware firmware/boot interfaces vary a great deal, so on these systems the Linux kernel has to take care of many system-specific low-level issues which would be handled by the mainboard's BIOS in the PC world.

At the beginning of the ARM support in the Linux kernel, the hardware variety resulted in the requirement of having a separate kernel for each ARM system in contrast to the one-fits-all kernel for PC systems. As this approach does not scale to a large number of different systems, work was done to allow booting with a single ARM kernel that can run on different ARM systems. Support for newer ARM systems is now implemented in a way that allows the use of such a multiplatform kernel, but for several older systems a separate specific kernel is still required. Because of this, the standard Debian distribution only supports installation on a selected number of such older ARM systems, alongside the newer systems which are supported by the ARM multiplatform kernels (called armmp) in Debian/armhf.

2.1.4. Platforms supported by Debian/armel

The following platforms are supported by Debian/armel; they require platform-specific kernels.

IXP4xx

The Intel IXP4xx processor series is used in commonly used network attached storage (NAS) devices like the Linksys NSLU2.

While there is kernel support for this platform in Debian 8, it is not supported by the debian-installer. It is possible to do a dist-upgrade from Debian 7 to Debian 8 for existing installations, though. Due to the small amount of RAM that systems based on the IXP4xx typically have, this requires that swap space is enabled prior to upgrading. Support for the IXP4xx platform will be dropped completely in Debian 9.

Kirkwood

Kirkwood là một hệ thống trong một vi mạch (SoC) từ Marvell, nó tích hợp một CPU ARM, Ethernet, SATA, USB và chức năng khác trong cùng một vi mạch. Hiện thời dự án Debian hỗ trợ những thiết bị dựa vào Kirkwood sau: OpenRD (OpenRD-Base, OpenRD-Client, và OpenRD-Ultimate), SheevaPlug và GuruPlug, và QNAP Turbo Station (tất cả các dòng TS-11x, TS-21x và TS-41x).

Orion5x

Orion là một hệ thống trong một vi mạch (SoC) từ Marvell, nó tích hợp một CPU ARM, Ethernet, SATA, USB, và chức năng khác trong cùng một vi mạch. Đang có rất nhiều thiết bị Lưu trữ Gắn nối vào Mạng (NAS) dựa vào vi mạch Orion. Hiện thời dự án Debian hỗ trợ những thiết bị dựa vào Orion sau: Buffalo Kurobox, D-Link DNS-323HP mv2120.

Versatile

Nền tảng Versatile được QEMU mô phỏng thì giúp thử và chạy Debian trên ARM nếu không có phần cứng riêng.

2.1.5. Platforms no longer supported by Debian/armel

IOP32x

Intel's I/O Processor (IOP) line is found in a number of products related to data storage and processing, such as the GLAN Tank from IO-Data and the Thecus N2100. Debian has supported the IOP32x platform in Debian 7, but does not support it any longer from version 8 on due to hardware constraints of the platform which make it unsuitable for the installation of newer Debian releases.

MV78xx0

The MV78xx0 platform has been used on the Marvell DB-78xx0-BP development board. It was supported in Debian 7 with a platform-specific kernel (based on the Linux kernel version 3.2), but is not supported any more from Debian 8 onwards.

2.1.6. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware images (see Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”).

Nearly all ARM machines have the graphics hardware built-in, rather than being on a plug-in card. Some machines do have expansion slots which will take graphics cards, but that is a rarity. Hardware designed to be headless with no graphics at all is quite common. Whilst basic framebuffer video provided by the kernel should work on all devices that have graphics, fast 3D graphics invariably needs binary drivers to work. The situation is changing quickly but at the time of the jessie release free drivers for nouveau (Nvidia Tegra K1 SoC) and freedreno (Qualcomm Snapdragon SoCs) are available in the release. Other hardware needs non-free drivers from 3rd parties.

Hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian thì nhờ hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn các thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI, PCIe và PCI-X đều hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về những mạch nối, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ có khả năng đồ họa được hỗ trợ cũng nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 8 có sẵn X.Org phiên bản 7.7.

2.1.7. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Gần tất cả các thẻ giao thức mạng (NIC) được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux nên cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt: các trình điều khiển kiểu mô-đun nên bình thường được nạp tự động.

Trên 32-bit soft-float ARM, hầu hết các thiết bị mạng Ethernet gắn liền với mạch đều được hỗ trợ và các mô-đun cho các thiết bị PCI và USB gắn thêm đều được cung cấp.

2.1.8. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux hỗ trợ rất nhiều thiết bị phần cứng khác nhau, như con chuột, máy in, máy quét, thiết bị PCMCIA và USB. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị này không cần thiết khi cài đặt hệ thống.