4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống một máy nhân bản Debian qua FTP, kiểm tra lại bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ văn bản (text) hay tự động (automatic).

4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu

Các ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian, trong thư mục debian/dists/jessie/main/installer-armel/current/images/MANIFEST (bản kê khai) liệt kê mọi ảnh và mục đích tương ứng.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt Kurobox Pro

Kurobox Pro yêu cầu một hạt nhân và đĩa RAM trên một phân vùng ext2 trên đĩa vào đó bạn định cài đặt Debian. Các ảnh này có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Tập tin cài đặt HP mv2120

Cung cấp cho máy HP mv2120 một ảnh phần vững sẽ tự động khởi động debian-installer. Ảnh này có thể được cài đặt dùng uphpmvault trên Linux và các hệ thống khác, và dùng tiện ích HP Media Vault Firmware Recovery Utility trên Windows. Ảnh phần vững có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Tập tin cài đặt QNAP Turbo Station

Những tập tin cài đặt đối với máy QNAP Turbo Station chứa một hạt nhân và một đĩa RAM, cùng với một văn lệnh để ghi các ảnh này vào bộ nhớ flash. Bạn có thể lấy các tập tin cài đặt cho các máy kiểu QNAP TS-11x, TS-21x and TS-41x từ .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Tập tin Cài đặt Máy tính Đầu gắn điện (Plug Computer) và OpenRD

Những tập tin cài đặt cho máy tính đầu gắn điện (SheevaPlug, GuruPlug, v.v.) và OpenRD chứa một hạt nhân và initrd cho U-Boot. Bạn có thể lấy các tập tin này từ .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Tập tin cài đặt NSLU2

Những tập tin cài đặt cho máy tính đầu gắn điện (SheevaPlug, GuruPlug, v.v.) và OpenRD chứa một hạt nhân và initrd cho U-Boot. Bạn có thể lấy các tập tin này từ .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .