ÐáñÜñôçìá E. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Ðßíáêáò Ðåñéå÷ïìÝíùí

E.1. Εισαγωγή
E.2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU
E.3. Τρόπος εφαρμογής των όρων στα νέα Προγράμματα

Έκδοση 2, Ιούνιος 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. — 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Ο καθένας επιτρέπεται να αντιγράψει και να διανείμει πιστά αντίγραφα του παρόντος εγγράφου αδειών, αλλά δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή του.