Apèndix E. Llicència Pública General GNU

Sumari

E.1. Preamble
E.2. LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL GNU
E.3. Còm aplicar aquests termes als seus nous programes

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. — 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Es permet la copia i distribució de copies literals d'aquest document, però no es permet la seva modificació.