E.1. Preamble

Les llicències que cobreixen la major part del programari estàn dissenyades per a llevar-li a vosté la llibertat de compartir-lo i modificar-lo. D'altra banda, la Llicència Pública General de GNU pretén garantitzar-li la llibertat de compartir i modificar programari lliure, per assegurar que el programari és lliure per a tots els seus usuaris. Esta Llicència Pública General s'aplica a la major part del programari de la Free Software Foundation i a qualsevol altre programa si els seus autors es comprometen a utilitzar-la. (Existeix altre programari de la Free Software Foundation que està cobert per la Llicència Pública General de GNU per a Bibliotèques). Si vol, pot aplicar-la als seus pròpis programes, també.

Quan parlem de programari lliure, estem referint-nos a llibertat, no a preu. Les nostres Llicències Públiques Generals estàn dissenyades per a assegurar-nos de que tinga la llibertat de distribuir còpies de programari lliure (i cobrar pel aquest servei si vol), de que reba el còdi font o que puga conseguir-lo si el vol, de que puga modificar el programari o utilitzar fragments de ell en nous programes lliures, i de que sàpiga que pot fer totes aquestes coses.

Per a protegir els seus drets necessitem algunes restriccions que prohibeisquen a qualsevol negar-li a vosté aquestos drets o demanar-li que renuncie a ells. Estes restriccions es tradueixen en certes obligacions que l'afecten si distribueix còpies del programari, o si el modifica.

Per exemple, si distribueix còpies d'un d'aquests programes, siga gratuitament, o a canvi d'algun honorari, deu donar als receptors tots els drets que té. Deu assegurar-se de que ells també reben, o poden conseguir, el codi font. I deu mostrar-los estes condicions de forma que conesquen els seus drets.

Protegim els seus drets en dos passes: (1) posem el programari baix copyright i (2) li oferim esta llicència, que li dóna permís legal per copiar, distribuir i/o modificar el programari.

També, per a la protecció de cada autor i la nostra pròpia, volem assegurar-nos de que tot el món comprén que no es proporciona cap garantia per a aquest programari lliure. Si el programari es modificat per qualsevol i aquest alhora el distribueix, volem que els seus receptors sàpiguen que el que tenen no és el original, de forma que qualsevol problema introduit per altres no afecte a la reputació dels autors originals.

Per acabar, qualsevol programa lliure està constantment amenaçat per patents sobre programari. Volem evitar el perill de que els redistribuidors d'un programa lliure obtinguen patents individualment, convertint el programa esmentat en propietari. Per a previndre açò, hem deixat clar que qualsevol patent deu ser demanada per al ús lliure de qualsevol, o no ser demanada.

S'exposen a continuació els termes exactes i les condicions per a la còpia, distribució i modificació.