4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

Όταν κατεβάζετε αρχεία από έναν καθρέφτη αρχείων του Debian χρησιμοποιώντας FTP, βεβαιωθείτε ότι κατεβάζετε τα αρχεία σε εκτελέσιμη (binary) κατάσταση και όχι σε αυτόματη ή κατάσταση κειμένου.

4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης

Τα είδωλα της εγκατάστασης βρίσκονται για κάθε κατοπτριστή αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/squeeze/main/installer-armel/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε είδωλο και τον ρόλο της.

4.2.1.1. Αρχεία εγκατάστασης NSLU2

Διατίθεται μια εικόνα του firmware για το σύστημα Linksys NSLU2 που θα εκκινήσει αυτόματα τον debian-installer. Αυτή η εικόνα μπορεί να φορτωθεί είτε μέσω του Linksys web frontend είτε με το upslug2 και να ληφθεί από το .../images/ixp4xx/network-console/di-nslu2.bin .

4.2.1.2. Αρχεία εγκατάστασης του Thecus N2100

Διατίθεται μια εικόνα του firmware για το σύστημα Thecus N2100 που θα εκκινήσει αυτόματα τον debian-installer. Αυτή η εικόνα μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αναβάθμισης firmware του Thecus και να ληφθεί από το .../images/iop32x/network-console/n2100.bin .

4.2.1.3. Αρχεία εγκατάστασης GLAN Tank

Tο σύστημα GLAN Tank απαιτεί έναν πυρήνα και έναν δίσκο μνήμης σε κατάτμηση ext2 στον δίσκο στον οποίον σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Debian. Αυτές οι εικόνες μπορούν να ληφθούν από το .../images/iop32x/network-console/glantank/ .

4.2.1.4. Αρχεία εγκατάστασης Kurobox Pro

Tο σύστημα Kurobox Pro απαιτεί έναν πυρήνα και έναν δίσκο μνήμης σε κατάτμηση ext2 στον δίσκο στον οποίον σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Debian. Αυτές οι εικόνες μπορούν να ληφθούν από το .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.5. Αρχεία εγκατάστασης HP mv2120

Διατίθεται μια εικόνα του firmware για το σύστημα HP mv2120 που θα εκκινήσει αυτόματα τον debian-installer. Αυτή η εικόνα μπορεί να εγκατασταθεί με το uphpmvault στο Linux και σε άλλα συστήματα και με το HP Media Vault Firmware Recovery Utility στα Windows. Η εικόνα του firmware μπορεί να ληφθεί από το .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.6. Αρχεία εγκατάστασης QNAP Turbo Station

Τα αρχεία εγκατάστασης για το σύστημα QNAP Turbo Station συνίστανται σε έναν πυρήνα και ένα δίσκο μνήμης ramdisk καθώς και σε ένα σενάριο (script) για την εγγραφή αυτών των αρχείων σε ένα δίσκο flash. Μπορείτε να πάρετε τα αρχεία εγκατάστασης για τα συστήματα QNAP TS-109 και TS-209 από το .../images/orion5x/network-console/qnap/ και για τα συστήματα QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P από το .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.7. Αρχεία Εγκατάστασης SheevaPlug και OpenRD

Τα αρχεία εγκατάστασης για τις συσκευές Marvell SheevaPlug και OpenRD συνίστανται σε έναν πυρήνα και έναν δίσκο initrd για U-Boot. Μπορείτε να πάρετε τα αρχεία αυτά από το .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .