4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống một máy nhân bản Debian qua FTP, kiểm tra lại bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ văn bản (text) hay tự động (automatic).

4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu

Các ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian, trong thư mục debian/dists/squeeze/main/installer-armel/current/images/MANIFEST (bản kê khai) liệt kê mọi ảnh và mục đích tương ứng.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt NSLU2

Cung cấp cho máy Linksys NSLU2 có một ảnh phần vững sẽ khởi động tự động debian-installer. Ảnh này có thể được tải lên thông qua giao diện Web Linksys hoặc dùng upslug2. Ảnh phần vững này có thể được lấy từ .../images/ixp4xx/network-console/di-nslu2.bin .

4.2.1.2. Tập tin cài đặt N2100 Thecus

Cung cấp cho máy Thecus N2100 một ảnh phần vững sẽ tự động khởi động debian-installer. Ảnh này có thể được cài đặt dùng quá trình nâng cấp phần vững Thecus. Ảnh phần vững này có thể được lấy từ ảnh .../images/ixp4xx/network-console/di-nslu2.bin .

4.2.1.3. Tập tin cài đặt GLAN Tank

GLAN Tank yêu cầu một hạt nhân và đĩa RAM trên một phân vùng ext2 trên đĩa vào đó bạn định cài đặt Debian. Các ảnh này có thể được lấy từ .../images/iop32x/network-console/glantank/ .

4.2.1.4. Tập tin cài đặt Kurobox Pro

Kurobox Pro yêu cầu một hạt nhân và đĩa RAM trên một phân vùng ext2 trên đĩa vào đó bạn định cài đặt Debian. Các ảnh này có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.5. Tập tin cài đặt HP mv2120

Cung cấp cho máy HP mv2120 một ảnh phần vững sẽ tự động khởi động debian-installer. Ảnh này có thể được cài đặt dùng uphpmvault trên Linux và các hệ thống khác, và dùng tiện ích HP Media Vault Firmware Recovery Utility trên Windows. Ảnh phần vững có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.6. Tập tin cài đặt QNAP Turbo Station

Những tập tin cài đặt đối với máy QNAP Turbo Station chứa một hạt nhân và một đĩa RAM, cũng như một văn lệnh để ghi các ảnh này vào vùng nhớ cực nhanh. Bạn có thể lấy các tập tin cài đặt đối với máy kiểu QNAP TS-109 và TS-209 từ .../images/orion5x/network-console/qnap/ , kiểu QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P từ .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.7. Tập tin Cài đặt SheevaPlug và OpenRD

Những tập tin cài đặt đối với thiết bị Marvell SheevaPlug và OpenRD chứa một hạt nhân và initrd cho U-Boot. Bạn có thể lấy các tập tin này từ .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .