4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB θα απεικονιστεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το “X” είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει απεικονιστεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή dmesg μετά την σύνδεσή του. Για να γράψετε στο stick, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής του.

Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See Τμήμα 4.1, “Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Τμήμα 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης”). [6]

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows:

# cat debian.iso > /dev/sdX
# sync

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 256 MB in size (smaller setups are possible if you follow Τμήμα 4.3.3, “Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που εμπεριέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα) καθώς και το syslinux και το αρχείο των ρυθμίσεών του .

Σημειώστε ότι αν και βολική, η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το λογικό μέθοδος της συσκευής θα περιοριστεί στα 256 MB ακόμα κι αν η χωρητικότητα του κλειδιού USB είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε το κλειδί και να δημιουργήσετε καινούρια συστήματα αρχείων σ' αυτό για να επανακτήσετε την πλήρη χωρητικότητά του αν θελήσετε ποτέ να το χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό. Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείτε να αντιγράψετε μια πλήρη εικόνα CD στο κλειδί αλλά μόνο τις μικρότερες εικόνες businesscard ή netinst.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εικόνα απλά εξάγετέ την απευθείας στο κλειδί USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το κλειδί USB (mount /dev/sdX /mnt), που τώρα θα έχειένα σύστημα αρχείων FAT και αντιγράψτε μια εικόνα ISO Debian netinst ή businesscard σ' αυτό. Αποπροσαρτήστε το κλειδί (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο κλειδί USB. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ότι — αν η χωρητικότητα του κλειδιού είναι αρκετά μεγάλη — έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε μια ολόκληρη εικόνα ISO CD σ' αυτό.

4.3.3.1. Διαμέριση του κλειδιού USB

Θα δείξουμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το stick μνήμης ώστε να χρησιμοποιήσει το πρώτο τμήμα αντί ολόκληρης της συσκευής.

Σημείωση

Καθώς τα περισσότερα κλειδιά USB έρχονται προδιαμορφωμένα με μια μοναδική κατάτμηση FAT16, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε ή να επαναμορφοποιήσετε το κλειδί. Αν παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε την εντολή cfdisk ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο διαμέρισης για να δημιουργήσετε μια κατάτμηση FAT16 [7] και στη συνέχεια δημιουργήστε το σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας:

 # mkdosfs /dev/sdX1

. Προσέξτε ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Η εντολή mkdosfs περιέχεται στο πακέτο dosfstools του Debian.

Για να ξεκινήσουμε τον πυρήνα αμέσως μετά την εκκίνηση από το κλειδί USB, θα βάλουμε έναν φορτωτή εκκίνησης στο κλειδί. Αν και οποιοσδήποτε φορτωτής εκκίνησης (πχ. ο lilo) θα δούλευε, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσουμε το syslinux, μιας και χρησιμοποιεί μια κατάτμηση FAT16 και μπορεί να επαναρυθμιστεί με την απλή διόρθωση ενός αρχείου κειμένου. Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αλλαγές στη ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.

Για να βάλετε το syslinux στην κατάτμηση με το σύστημα αρχείων FAT16 του κλειδιού σας, εγκαταστήστε τα πακέτα syslinux και mtools στο σύστημά σας και πληκτρολογήστε

# syslinux /dev/sdX1

Και πάλι προσέξτε να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για τη συσκευή σας. Η κατάτμηση δεν θα πρέπει να είναι προσαρτημένη κατά την εκκίνηση του syslinux. Η διαδικασία αυτή γράφει έναν τομέα εκκίνησης στην κατάτμηση και δημιουργεί το αρχείο ldlinux.sys που περιέχει τον κώδικα του φορτωτή εκκίνησης.

4.3.3.2. Προσθήκη της εικόνας του εγκαταστάτη

Προσαρτήστε την κατάτμηση (mount /dev/sdX1 /mnt) και αντιγράψτε τα παρακάτω αρχεία του εγκαταστάτη στο κλειδί:

  • vmlinuz ή linux (εκτελέσιμο του πυρήνα)

  • initrd.gz (initial ramdisk)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα είτε στη συνηθισμένη έκδοση του εγκαταστάτη ή στην γραφική του έκδοση. Η τελευταία μπορεί να βρεθεί στον υποκατάλογο gtk. Αν θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων, παρακαλώ σημειώστε ότι το syslinux μπορεί να διαχειριστεί μόνο ονόματα αρχείων(8.3) του DOS.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο ρυθμίσεων syslinux.cfg, που θα πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τις ακόλουθες δύο γραμμές (αλλάξτε το όνομα του εκτελέσιμου του πυρήνα σε “linux” αν χρησιμοποιείτε μια εικόνα netboot):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Για τον γραφικό εγκαταστάτη θα πρέπει να προσθέσετε τις παραμέτρους vga=788 στη δεύτερη γραμμή.

Αν χρησιμοποιήσατε μια εικόνα hd-media θα πρέπει τώρα να αντιγράψετε μια εικόνα ISO του Debian [8]. Όταν τελειώσετε, αποπροσαρτήστε το κλειδί USB (umount /mnt).[6] A special method can be used to add firmware to the mini.iso. First, write the mini.iso to the USB stick. Next obtain the necessary firmware files. See Τμήμα 6.4, “Φόρτωση λογισμικού firmware που απουσιάζει” for more information about firmware. Now unplug and replug the USB stick, and two partitions should now be visible on it. You should mount the second of the two partitions, and unpack the firmware onto it.

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount

[7] Μην ξεχάσετε να ορίσετε τη σήμανση “bootable” για την κατάτμηση.

[8] Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια εικόνα businesscard ή netinst ή την εικόνα ενός πλήρους CD (δείτε σχετικά την ενότητα Τμήμα 4.1, “Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux”). Βεβαιωθείτε ότι διαλέξατε μια εικόνα που να χωράει στο κλειδί. Σημειώστε ότι η εικόνα “netboot mini.iso” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.