Phụ lục C. Phân vùng cho Debian

Mục lục

C.1. Chọn phân vùng Debian, lập kích cỡ phân vùng
C.2. Cây thư mục
C.3. Bố trí phân vùng khuyến khích
C.4. Tên thiết bị dưới Linux
C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian
C.5.1. Phân vùng cho IA-64
C.5.2. Nhu cầu phân vùng của bộ nạp khởi động
C.5.3. Phân vùng chẩn đoán EFI