Glossari

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface (Interfície de configuració avançada d'Energia)

ALSA

Advanced Linux Sound Architecture (Arquitecutra avançada de só de Linux)

APM

Advanced Power Management (Gestió avançada d'energia)

CD

Compact Disc (Disc compacte)

CD-ROM

Disc compacte de només lectura

DHCP

Protocol de configuració de màquina dinàmic

DNS

Domain Name System (Sistema de noms de domini)

DVD

Digital Versatile Disc

GIMP

GNU Image Manipulation Program (Programa de manipulació d'imatges de GNU)

GNU

GNU's Not Unix (Gnu no és Unix)

IDE

Integrated Drive Electronics (Electrònica de disc integrat)

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Protocol d'accés a directori lleuger

LILO

LInux LOader (Carregador de Linux)

LSB

Linux Standards Base

LVM

Logical Volume Manager (Gestor de volums lògics)

MTA

Mail Transport Agent (Agent de transport de Correu)

NFS

Network File System (Sistema de fitxers en xarxa)

NIC

Network Interface Card (Targeta d'interfície de xarxa)

NIS

Network Information Service (Servei d'informació de Xarxa)

OSS

Open Sound System

RAID

Redundant Array of Independent Disks (joc redundant de discs independents)

RPC

Procediment d'execució remota

SATA

Serial Advanced Technology Attachment (Tecnologia avançada de accessoris Serie)

USB

Universal Serial Bus

UUID

Universally Unique Identifier (Identificador únic universal)

VGA

Video Graphics Array

WPA

Wi-Fi Protected Access (Accés protegit a Wi-Fi)