A.2. Khởi động trình cài đặt

Nhóm debian-cd cung cấp nhiều bản xây dựng của ảnh đĩa CD bằng debian-installer trên trang đĩa CD Debian. Để tìm thông tin thêm về nơi cần lấy đĩa CD, xem Phần 4.1, “Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức”.

Một số phương pháp cài đặt nào đó yêu cầu ảnh khác với ảnh đĩa CD. Phần 4.2.1, “Tìm ảnh cài đặt ở đâu” diễn tả cách tìm ảnh trên máy nhân bản Debian.

Những tiết đoạn phụ dưới đây cung cấp chi tiết về ảnh nào bạn nên lấy để thực hiện mỗi phương pháp cài đặt.

A.2.1. CD-ROM

Có hai ảnh đĩa CD kiểu « netinst » (cài đặt qua mạng) có thể được dùng để cài đặt squeeze bằng debian-installer. Hai ảnh này được định để khởi động từ đĩa CD và cài đặt các gói thêm qua mạng. Sự khác giữa hai ảnh này là ảnh netinst đầy chứa các gói cơ bản, còn bạn cần phải tải chúng xuống Mạng khi dùng ảnh thẻ kinh doanh. Hoặc bạn có thể lấy một đĩa CD kích cỡ đầy đủ mà không cần mạng để cài đặt. Bạn cần có chỉ đĩa CD thứ nhất của bộ này.

Hãy tải về kiểu nào bạn thích, và chép ra nó vào một đĩa CD. Để khởi động máy kiểu PowerMac từ đĩa CD, hãy bấm phím c trong khi khởi động. Xem Phần 5.1.1, “Khởi động từ đĩa CD-ROM” để tìm phương pháp khác khởi động từ đĩa CD.

A.2.2. Đĩa mềm

Không có khả năng khởi động từ đĩa CD thì bạn vẫn có thể tải về ảnh đĩa mềm để cài đặt Debian. Bạn cần có hai tập tin floppy/boot.imgfloppy/root.img, cùng với một hay nhiều đĩa trình điều khiển.

Đĩa mềm khởi động là đĩa mang nhãn boot.img. Đĩa mềm này, khi được khởi động, sẽ nhắc bạn nạp đĩa mềm thứ hai — đĩa mang nhãn root.img.

Nếu bạn định cài đặt qua mạng, bình thường bạn cần có tập tin floppy/net-drivers-1.img. Cho mang kiểu PCMCIA hoặc USB, và một số thẻ mạng ít thường hơn, bạn cũng cần có một đĩa mềm điều khiển thứ hai, floppy/net-drivers-2.img.

Nếu bạn có đĩa CD, nhưng không thể khởi động được từ nó, hãy khởi động từ đĩa mềm thay thế, rồi sử dụng tập tin floppy/cd-drivers.img trên đĩa mềm trình điều khiển, để cài đặt xong bằng đĩa CD.

Đĩa mềm là một của những vật chứa ít tin cậy nhất, vậy bạn hãy chuẩn bị quản lý nhiều đĩa sai (xem Phần 5.4.2, “Sự đáng tin cậy của đĩa mềm”). Mỗi tập tin .img (ảnh) được tải về thì chiếm một đĩa mềm riêng; bạn có thể sử dụng lệnh « dd » để ghi nó vào « /dev/fd0 », hoặc phương pháp khác (xem Phần 4.3, “Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa” để tìm chi tiết). Vì bạn sẽ cần phải quản lý nhiều đĩa mềm, khuyên bạn nhãn mỗi đĩa riêng.

A.2.3. Khởi động từ mạng

Cũng có thể khởi động debian-installer một cách hoàn toàn từ mạng. Mỗi phương pháp khởi động từ mạng phụ thuộc vào kiến trúc và thiết lập khởi động mạng riêng của bạn. Những tập tin nằm trong thư mục netboot/ có thể được dùng để khởi động debian-installer từ mạng.

A.2.4. Khởi động từ đĩa cứng

Chỉ có một đĩa cứng đã có (không dùng vật chứa rời nào), ngay cả đĩa cứng đã có hệ điều hành, thì cũng có thể khởi động trình cài đặt. Tải về hai tập tin hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, và một ảnh đĩa CD Debian vào thư mục cấp đầu của đĩa cứng đó. Kiểm tra lại ảnh đĩa CD có tên tập tin kết thúc bằng .iso. Sau đó, đơn giản cần khởi động Linux bằng initrd.