3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Ρύθμιση του BIOS

Για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux στην αρχιτεκτονική S/390 ή σε ένα μηχάνημα zSeries πρέπει πρώτα να ξεκινήσετε έναν πυρήνα στο σύστημα. Ο μηχανισμός εκκίνησης στην πλατφόρμα αυτή είναι εγγενώς διαφορετικός από όλους τους άλλους, ειδικότερα από συστήματα τύπου-PC. Δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμες συσκευές δισκέττας. Θα προσέξετε επίσης και μια άλλη μεγάλη διαφορά δουλεύοντας στην πλατφόρμα αυτή: τον περισσότερο (αν όχι όλο το χρόνο) θα δουλεύετε απομακρυσμένα, με τη βοήθεια λογισμικού για client session όπως το telnet, ή έναν browser. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αυτών των συστημάτων όπου η κονσόλα 3215/3270 είναι line-based και όχι character-based.

Το Linux στην πλατφόρμα αυτή τρέχει είτε natively στο ίδιο το μηχάνημα σε μια λεγόμενη LPAR (Λογική Κατάτμηση) ή σε ένα εικονικό μηχάνημα που παρέχει το σύστημα VM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ταινία για εκκίνηση σε όλα αυτά τα μηχανήματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι άλλα μέσα εκκίνησης αλλά πιθανόν αυτά να μην είναι γενικά διαθέσιμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να τον αναγνώστη εικονικής κάρτας ενός εικονικού μηχανήματος, ή να εκκινήσετε από την HMC (Hardware Management Console) μιας LPAR αν η κονσόλα HMC και αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμες.

Πριν κάνετε την πραγματική εγκατάσταση, πρέπει να κάνετε μια σειρά από βήματα σχεδιασμού και προετοιμασίας. Η IBM έχει κάνει διαθέσιμη την τεκμηρίωση που αφορά την όλη διαδικασία, πχ. πώς να προετοιμάσετε ένα μέσο εγκατάστασης και πώς πράγματι να εκκινήσετε από το μέσο αυτό. Η αναπαραγωγή αυτής της πληροφορίας εδώ δεν είναι όυτε εφικτή ούτε απαραίτητη. Θα περιγράψουμε όμως εδώ ποια στοιχεία αφορούν ειδικά το Debian και πού μπορείτε να τα βρείτε. Χρησιμοποιώντας και στις δυο πηγές πληροφορίας θα πρέπει να προετοιμάσετε το μηχάνημά σας και το μέσο εγκατάστασης ώστε να πραγματοποιήσετε την εκκίνηση από αυτό. Όταν δείτε την οθόνη καλωσορίσματος στην απομακρυσμένη σύνοδό σας, επιστρέψτε στο παρόν κείμενο για να κάνετε τα βήματα εγκατάστασης που αφορούν ειδικά το Debian.

3.6.2. Φυσικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις σε LPAR

Παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο 5 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.2 του Linux για IBM eServer zSeries και S/390:Διανομές Redbook για το πώς να ρυθμίσετε μια Λογική Κατάτμηση για το Linux.

3.6.3. Εγκατάσταση σαν VM guest

Παρακαλούμε κοιτάξτε το κεφάλαιο 6 του Linux for S/390 Redbook και το κεφάλαιο 3.1 του Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions Redbook για το πώς να ρυθμίσετε ένα VM guest για να τρέξετε Linux.

You need to copy all the files from the generic sub-directory to your CMS disk. Be sure to transfer kernel.debian and initrd.debian in binary mode with a fixed record length of 80 characters. parmfile.debian can be in either ASCII or EBCDIC format. A sample debian.exec script, which will punch the files in the proper order, is included with the images.

3.6.4. Ρύθμιση ενός server εγκατάστασης

Αν δεν .έχετε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο (είτε άμεσα είτε μέσω ενός web proxy) θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν τοπικό server εγκατάστασης που να είναι προσβάσιμος από το μηχάνημά σας S/390. Αυτός ο server κρατά όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε και πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω NFS, HTTP ή FTP.

O server εγκατάστασης πρέπει να αντιγράψει την ακριβή δομή των καταλόγων από οποιοδήποτε καθρέφτη του Debian GNU/Linux αλλά μόνο τα αρχεία που είναι συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική s390 και αυτά που είναι ανεξάρτητα αρχιτεκτονικής απαιτούνται. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε το περιεχόμενο όλων των CD εγκατάστασης σε ένα τέτοιο δέντρο καταλόγων.