5.2. Accessibilitat

Alguns usuaris necessiten funcions específiques degut a, per exemple, alguna discapacitat visual. Les pantalles braille USB són detectades automàticament, però la majoria de les altres funcions d'accessibilitat han de ser habilitades manualment. Als sistemes que ho admeten, el menú d'arrencada emet un xiulet quan està llest per a rebre pulsacions del teclat. Podeu aleshores afegir alguns paràmetres d'arrencada per a habilitar les funcions d'accessibilitat (vegeu també Secció 5.1.7, «Pantalla de benvinguda»). Adoneu-vos que a la majoria d'arquitectures, el carregador d'arrencada interpreta el vostre teclat com a QWERTY.

5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)

L'instal·lador Debian admet diverses interfícies d'usuari per a plantejar preguntes, amb les adaptacions necessàries per garantir l'accessibilitat: concretament, text fa servir text sense format mentre que newt fa servir quadres de diàleg basats en text. L'elecció es pot fer en l'indicador d'arrencada: llegiu la documentació per a DEBIAN_FRONTEND a Secció 5.3.2, «Paràmetres de l'instal·lador Debian».

5.2.2. Pantalles braille USB

Les pantalles braille USB haurien de ser detectades automàticament. S'emprarà automàticament una versió textual de l'instal·lador i també s'instal·laran automàticament al sistema de destinació els components necessaris per a emprar la pantalla braille. Per tant, podeu simplement prémer Intro al menú d'arrencada. Tan aviat com s'inicie el terminal brltty, podreu escollir una taula braille entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.3. Pantalles braille sèrie

Les pantalles braille sèrie no poden ser detectades automàticament de forma segura (ja que algunes d'elles podrien resultar danyades). Per tant, haureu d'afegir el paràmetre d'arrencada brltty=controlador,port,taula per a indicar al terminal brltty quin controlador emprar. Cal que reemplaceu controlador pel codi de dues lletres corresponent al controlador del vostre terminal (vegeu la llista de codis de controlador). Cal que reemplaceu port pel nom del port sèrie on es troba connectada la pantalla; ttyS0 és el valor per defecte. taula és el nom de la taula braille a emprar (vegeu la llista de codis de taula); la taula anglesa és el valor predeterminat. Adoneu-vos que podeu canviar la taula més endavant entrant al menú de preferències. La documentació sobre les assignacions de tecles per als dispositius braille es troba disponible al lloc web de brltty.

5.2.4. Síntesi de veu per maquinari

Support for software speech synthesis is available on all installer images which have the graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and the netboot gtk variant. It can be activated by selecting it in the boot menu by typing s Intro. The textual version of the installer will then be automatically selected, and support for software speech synthesis will be automatically installed on the target system.

Si es detecten diverses targetes de so, se us demanarà que premeu Intro quan sentiu parlar per la targeta de so que desitgeu.

La primera pregunta (el idioma) està escrita en anglès i la resta de la instal·lació fa servir l'idioma seleccionat al principi (disponible a espeak).

The default speech rate is quite slow. To make it faster, press CapsLock+6. To make it slower, press CapsLock+5. The default volume should be medium. To make it louder, press CapsLock+2. To make it quieter, press CapsLock+1. To get more details on the browsing shortcuts, see the Speakup guide. To just accept the default answer for a question, simply press Enter at the prompt. To provide an empty answer for a question, type ! at the prompt. To get back to the previous question, type < at the prompt.

5.2.5. Maquinari de síntesi de veu

El suport de dispositius de síntesi de veu està disponible a totes les imatges instal·lables amb instal·lador gràfic, p. ex. totes les imatges instal·lables per xarxa, CD i DVD i la variant «gtk» d'instal·lació per xarxa. Només heu de seleccionar l'opció «Instal·lació gràfica» del menú d'arrencada.

Els dispositius de síntesi de veu no es detecten automàticament. Cal que afegiu el paràmetre d'arrencada speakup.synth=driver per establir speakup al dispositiu que fareu servir. driver es reemplaça pel codi del vostre dispositiu (llegiu driver code list). La versió text de l'instal·lador serà la seleccionada automàticament i s'instal·larà automàticament el controlador del dispositiu de síntesi de veu en el sistema instal·lat.

5.2.6. Dispositius de la placa

Alguns dispositius d'accessibilitat són de fet plaques que es connecten a dins la màquina i que llegeixen el text directament de la memòria de vídeo. Per a fer que funcionen cal que inhabiliteu el «framebuffer» emprant els paràmetres d'arrencada vga=normal fb=false. Tanmateix, açò reduirà el nombre de llengües disponibles.

Podeu activar una versió textual del carregador d'inici abans d'afegir els paràmetres d'arrencada escrivint h Intro.

5.2.7. Tema d'alt contrast

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable. To enable it, you can use the «Accessible high contrast» entry from the boot screen with the c shortcut, or append the theme=dark boot parameter.

5.2.8. Zoom

Per usuaris amb visió limitada, l'instal·lador gràfic disposa d'una funció d'amplificació bàsica: la combinació de tecles Control++ i Control+- incrementa o redueix el tamany de la lletra.

5.2.9. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)

Les opcions d'instal·lació Expert, Recuperació («Rescue») i Automàtic («Automated») també estan disponibles amb el suport d'accesibilitat. Per accedir-hi, primer cal accedir al submenú «Opcions avançades»(«Advanced options») des del menú d'arrencada pitjant a. Si feu servir un sistema BIOS (el menú d'arrencada haurà emès un so només una vegada), caldrà continuar amb Intro ; per a sistemes UEFI (el menú d'arrencada haurà emès un so dues vegades) això no s'ha de fer. A continuació, per activar el sintetitzador de veu, podeu prémer s (també seguit de Intro a sistemes amb BIOS, però no a sistemes amb UEFI). A partir d'aquest punt, es poden fer servir alguns accessos directes: x per a la instal·lació Expert, r pel mode de recuperació o a per la instal·lació automàtica. Un cop més, so feu servir un sistema BIOS, cal continuar prement Intro.

L'opció de instal·lació automàtica procedeix a instal·lar Debian de forma totalment automàtica fent servir la configuració prèvia, la informació de la qual cal introduir-la després d'haver activat les funcions d'accessibilitat. Aquesta possibilitat està documentada a la secció Apèndix B, Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia.

5.2.10. Accessibilitat del sistema instal·lat

La documentació sobre accessibilitat del sistema instal·lat està disponible a Pàgina wiki d'accessibilitat a Debian.