3.3. Thông tin cần thiết

3.3.1. Tài liệu hướng dẫn

3.3.1.1. Sổ tay cài đặt

Tài liệu này, phiên bản chính thức của Sổ Tay Cài Đặt bản phát hành jessie của Debian, được công bố bằng nhiều dạng thức và bản dịch khác nhau.

3.3.1.2. Tài liệu hướng dẫn về phần cứng

Thường chứa thông tin có ích về cách cấu hình hay sử dụng phần cứng.

3.3.2. Tìm nguồn thông tin về phần cứng

Trong nhiều trường hợp, trình cài đặt sẽ có khả năng phát hiện tự động phần cứng riêng của bạn. Để chuẩn bị được, khuyên bạn quen với phần cứng đó trước khi cài đặt.

Có thể tập hợp thông tin về phần cứng từ :

 • Sổ tay có sẵn với mỗi phần cứng.

 • Màn hình thiết lập BIOS của máy tính. Bạn có thể xem màn hình này khi khởi động máy tính bằng cách bấm tổ hợp phím. Hãy tham chiếu đến sổ tay máy tính để tìm biết tổ hợp phím này. Thường nó đơn giản là phím Delete.

 • Hộp của mỗi phần cứng.

 • Cửa sổ Hệ Thống (System) trong bảng điều khiển (Control Panel) Windows.

 • Lệnh hay công cụ hệ thống trong hệ điều hành khác, gồm bộ quản lý tập tin. Nguồn này có ích đặc biệt để tìm thông tin về bộ nhớ RAM và bộ nhớ của phần cứng.

 • Quản trị hệ thống hay nhà cung cấp dịch vụ Mạng (ISP). Những nguồn này có thông tin báo bạn biết cách thiết lập khả năng chạy mạng và gởi/nhận thư điện tử.

Bảng 3.1. Thông tin về phần cứng cần thiết để cài đặt

Phần cứng Thông tin có thể cần
Phần cứng Có mấy cái.
Thứ tự trên hệ thống.
Kiểu IDE (cũng biết là PATA), SATA hay SCSI.
Sức chứa còn rảnh sẵn sàng.
Phân vùng.
Phân vùng nơi hệ điều hành khác đã được cài đặt.
Thiết lập mạng Cấu hình một giao diện mạng.
Máy in Mẫu và hãng chế tạo.
Thẻ ảnh động Mẫu và hãng chế tạo.


3.3.3. Khả năng tương thích của phần cứng

Nhiều sản phẩm có nhãn hiệu phổ biến có hoạt động được trên kFreeBSD. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ phần cứng trong kFreeBSD cứ cải tiến. Tuy nhiên, kFreeBSD vẫn còn chạy ít kiểu phần cứng hơn một số hệ điều hành riêng.

Drivers in kFreeBSD in most cases are not written for a certain product or brand from a specific manufacturer, but for a certain hardware/chipset. Many seemingly different products/brands are based on the same hardware design; it is not uncommon that chip manufacturers provide so-called reference designs for products based on their chips which are then used by several different device manufacturers and sold under lots of different product or brand names.

This has advantages and disadvantages. An advantage is that a driver for one chipset works with lots of different products from different manufacturers, as long as their product is based on the same chipset. The disadvantage is that it is not always easy to see which actual chipset is used in a certain product/brand. Unfortunately sometimes device manufacturers change the hardware base of their product without changing the product name or at least the product version number, so that when having two items of the same brand/product name bought at different times, they can sometimes be based on two different chipsets and therefore use two different drivers or there might be no driver at all for one of them.

For USB and PCI/PCI-Express/ExpressCard devices, a good way to find out on which chipset they are based is to look at their device IDs. All USB/PCI/PCI-Express/ExpressCard devices have so called vendor and product IDs, and the combination of these two is usually the same for any product based on the same chipset.

On Linux systems, these IDs can be read with the lsusb command for USB devices and with the lspci -nn command for PCI/PCI-Express/ExpressCard devices. The vendor and product IDs are usually given in the form of two hexadecimal numbers, seperated by a colon, such as 1d6b:0001.

An example for the output of lsusb: Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub, whereby 1d6b is the vendor ID and 0002 is the product ID.

An example for the output of lspci -nn for an Ethernet card: 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06). The IDs are given inside the rightmost square brackets, i.e. here 10ec is the vendor- and 8168 is the product ID.

As another example, a graphics card could give the following output: 04:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f].

On Windows systems, the IDs for a device can be found in the Windows device manager on the tab details, where the vendor ID is prefixed with VEN_ and the product ID is prefixed with DEV_. On Windows 7 systems, you have to select the property Hardware IDs in the device manager's details tab to actually see the IDs, as they are not displayed by default.

Searching on the internet with the vendor/product ID, kFreeBSD and driver as the search terms often results in information regarding the driver support status for a certain chipset. If a search for the vendor/product ID does not yield usable results, a search for the chip code names, which are also often provided by lsusb and lspci (RTL8111/RTL8168B in the network card example and RV710 in the graphics card example), can help.

3.3.3.1. Testing hardware compatibility with a Live-System

Debian GNU/kFreeBSD is also available as a so-called live system for certain architectures. A live system is a preconfigured ready-to-use system in a compressed format that can be booted and used from a read-only medium like a CD or DVD. Using it by default does not create any permanent changes on your computer. You can change user settings and install additional programs from within the live system, but all this only happens in the computer's RAM, i.e. if you turn off the computer and boot the live system again, everything is reset to its defaults. If you want to see whether your hardware is supported by Debian GNU/kFreeBSD, the easiest way is to run a Debian live system on it and try it out.

There are a few limitations in using a live system. The first is that as all changes you do within the live system must be held in your computer's RAM, this only works on systems with enough RAM to do that, so installing additional large software packages may fail due to memory constraints. Another limitation with regards to hardware compatibility testing is that the official Debian GNU/kFreeBSD live system contains only free components, i.e. there are no non-free firmware files included in it. Such non-free packages can of course be installed manually within the system, but there is no automatic detection of required firmware files like in the debian-installer, so installation of non-free components must be done manually if needed.

Information about the available variants of the Debian live images can be found at the Debian Live Images website.

3.3.4. Thiết lập mạng

Nếu máy tính của bạn có kết nối đến mạng suốt ngày (tức là sự kết nối kiểu Ethernet hay tương tự, không phải kiểu PPP), bạn nên yêu cầu quản trị hệ thống mạng cung cấp thông tin này.

 • Tên máy [host name] (có lẽ bạn tự quyết định được).

 • Tên miền [domain name].

 • Địa chỉ IP [IP address] của máy tính.

 • Mặt nạ mạng [netmask] cần dùng với mạng cục bộ.

 • Địa chỉ IP của hệ thống cổng ra [gateway] mặc định tới đó bạn nên định tuyến, nếu mạng có.

 • Trên mạng, hệ thống cần dùng như là trình phục vụ dịch vụ tên miền (DNS).

Mặt khác, nếu quản trị nói rằng có trình phục vụ DHCP sẵn sàng, cũng khuyên bạn dùng nó, trong trường hợp này bạn không cần thông tin trước, vì trình phục vụ DHCP sẽ cung cấp trực tiếp cho máy tính của bạn trong tiến trình cài đặt.

If you have internet access via DSL or cable modem (i.e. over a cable tv network) and have a router (often provided preconfigured by your phone or catv provider) which handles your network connectivity, DHCP is usually available by default.

Nếu bạn sử dụng mạng vô tuyến, bạn cũng nên tìm biết:

 • ESSID của mạng vô tuyến đó.

 • Khoá bảo mật WEP hay WPA/WPA2 (nếu thích hợp).