5.2. Khả năng truy cập

Cũng có hỗ trợ đặc trưng cho (v.d.) người thị lực kém. phải được hiệu lực bằng tay. Một số tham số khởi động nào đó có thể được phụ thêm để hiệu lực tính năng khả năng truy cập. Ghi chú rằng trên phần lớn các kiến trúc, bộ nạp khởi động đọc bàn phím của bạn là một bàn phím kiểu QWERTY.

5.2.1. Installer front-end

The Debian installer supports several front-ends for asking questions, with varying convenience for accessibility: notably, text uses plain text while newt uses text-based dialog boxes. The choice can be made at the boot prompt, see the documentation for DEBIAN_FRONTEND in Phần 5.3.1, “Tham số trình cài đặt Debian”.

5.2.2. Sắc thái cao tương phản

Để giúp đỡ người thị lực kém, trình cài đặt có thể sử dụng một sắc thái cao tương phản mà làm cho nó dễ đọc hơn. Để hiệu lực sắc thái này, hãy phụ thêm tham số khởi động theme=dark.

5.2.3. Việc chèn sẵn

Theo cách khác, có thể cài đặt Debian một cách hoàn toàn tự động bằng việc chèn sẵn. Tài liệu có ở Phụ lục B, Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn.

5.2.4. Accessibility of the installed system

Documentation on accessibility of the installed system is available on the Debian Accessibility wiki page.