3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

Tiết đoạn này sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình thiết lập phần cứng nào yêu cầu trước khi cài đặt Debian. Bình thường, tiến trình này gồm có việc kiểm tra, và có thể thay đổi, thiết lập phần vững cho hệ thống. Phần vững (firmware) là phần mềm lõi được dùng bởi phần cứng, đặc biệt trong tiến trình nạp và khởi động hệ điều hành (một khi mở điện). Bên dưới cũng diễn tả một số vấn đề phần cứng đã biết có tác động sự đáng tin cậy của Debian GNU/kFreeBSD trên máy tính của bạn.

3.6.1. Gọi trình đơn thiết lập BIOS

BIOS (hệ thống vào/ra cơ bản) cung cấp các chức năng cơ bản cần thiết để khởi động máy, để cho phép hệ điều hành truy cập đến phần cứng. Hệ điều hành gốc rất có thể cung cấp một trình đơn thiết lập BIOS, được dùng để cấu hình BIOS đó. Trước khi cài đặt Debian, bạn cần phải kiểm tra xem BIOS có thiết lập đúng: nếu không thì máy sụp đổ lúc có lúc không, hoặc bạn sẽ không có khả năng cài đặt Debian.

3.6.2. Chọn thiết bị khởi động

Within the BIOS setup menu, you can select which devices shall be checked in which sequence for a bootable operating system. Possible choices usually include the internal harddisks, the CD/DVD-ROM drive and USB mass storage devices such as USB sticks or external USB harddisks. On modern systems there is also often a possibility to enable network booting via PXE.

Depending on the installation media (CD/DVD ROM, USB stick, network boot) you have chosen you should enable the appropriate boot devices if they are not already enabled.

Most BIOS versions allow you to call up a boot menu on system startup in which you select from which device the computer should start for the current session. If this option is available, the BIOS usually displays a short message like press F12 for boot menu on system startup. The actual key used to select this menu varies from system to system; commonly used keys are F12, F11 and F8. Choosing a device from this menu does not change the default boot order of the BIOS, i.e. you can start once from a USB stick while having configured the internal harddisk as the normal primary boot device.

If your BIOS does not provide you with a boot menu to do ad-hoc choices of the current boot device, you will have to change your BIOS setup to make the device from which the debian-installer shall be booted the primary boot device.

Unfortunately some computers contain buggy BIOS versions. Booting debian-installer from a USB stick might not work even if there is an appropriate option in the BIOS setup menu and the stick is selected as the primary boot device. On some of these systems using a USB stick as boot medium is impossible; others can be tricked into booting from the stick by changing the device type in the BIOS setup from the default USB harddisk or USB stick to USB ZIP or USB CDROM.

If you cannot manipulate the BIOS to boot directly from a USB stick you still have the option of using an ISO copied to the stick. Boot debian-installer using Phần 4.4, “Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng” and, after scanning the hard drives for an installer ISO image, select the USB device and choose an installation image.