Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên PowerPC
5.1.1. The Graphical Installer
5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.3. Khởi động từ đĩa cứng
5.1.4. Khởi động bằng TFTP
5.1.5. Khởi động từ đĩa mềm
5.1.6. Tham số khởi động máy PowerPC
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Thiết bị chữ nổi USB
5.2.3. Thiết bị chữ nổi nối tiếp
5.2.4. Thiết bị bảng
5.2.5. Sắc thái cao tương phản
5.2.6. Việc chèn sẵn
5.2.7. Accessibility of the installed system
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Boot console
5.3.2. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.3. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.4. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.5. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.4.2. Sự đáng tin cậy của đĩa mềm
5.4.3. Cấu hình khởi động
5.4.4. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.5. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.6. Đệ trình báo cáo cài đặt