7.1. Giờ phút thử thách

Việc khởi động một mình ban đầu của hệ thống là trường hợp do kỹ sư điện tử gọi thử thách khói.

Nếu hệ thống không khởi động được, hãy bình tĩnh. Đã chạy thành công tiến trình cài đặt thì rất có thể là chỉ gặp một lỗi tương đối nhỏ mà ngăn cản hệ thống khởi động Debian. Trong phần lớn các trường hợp, vấn đề như vậy có thể được sửa chữa mà không cần chạy lại tiến trình cài đặt. Một lựa chọn sẵn sàng để sửa chữa vấn đề khởi động là sử dụng chế độ cứu có sẵn của trình cài đặt (xem Phần 8.7, “Phục hồi hệ thống bị hỏng”).

Nếu bạn bắt đầu sử dụng Debian và Linux, thì có thể yêu cầu sự giúp đỡ của những người dùng có kinh nghiệm nhiều hơn. Đối với kiến trúc ít thường gặp hơn như PowerPC, khuyên bạn hỏi câu trong hộp thư chung debian-powerpc . Bạn cũng có thể gửi một thông báo cài đặt như được diễn tả trong Phần 5.4.6, “Đệ trình báo cáo cài đặt”. Xin hãy kiểm tra lại bạn đã diễn tả rõ ràng vấn đề, và bao gồm thông điệp nào được hiển thị, để giúp đỡ người khác chẩn đoán vấn đề. (Viết thông báo lỗi bằng tiếng Việt thì cũng bao gồm tiêu đề tiếng Anh này: "THIS REPORT IS WRITTEN IN VIETNAMESE" [ thông báo này được viết bằng Tiếng Việt]).

7.1.1. PowerMac kiểu cũ

Nếu máy không khởi động được sau khi cài đặt xong, đừng với dấu nhắc boot:, hãy thử gõ Linux rồi bấm phím Enter. (Cấu hình khởi động mặc định quik.conf có nhãn « Linux »). Những nhãn được xác định trong quik.conf sẽ được hiển thị nếu bạn bấm phím Tab tại dấu nhắc boot:. Bạn cũng có thể thử khởi động lại vào trình cài đặt, và sửa đổi tập tin /target/etc/quik.conf được để vào đó trong bước Cài đặt quik vào đĩa cứng. Mẹo về cách sử dụng quik có sẵn sàng trong Hỏi đáp Quik-PowerPC.

Để khởi động lại về hệ điều hành MacOS, không có lập lại bộ nhớ nvram, hãy gõ bye (tạm biệt) tại dấu nhắc OpenFirmware (giả sử hệ điều hành MacOS chưa bị gỡ bỏ ra máy đó). Để giành dấu nhắc OpenFirmware, hãy nhấn giữ tổ hợp phím command+option+o+f trong khi khởi động lạnh máy đó. Nếu bạn cần phải lập lại các thay đổi của giá trị mặc định MacOS trong nvram OpenFirmware, để khởi động lại về MacOS, hãy nhấn giữ tổ hợp phím command+option+p+r trong khi khởi động lạnh máy đó.

Nếu bạn dùng BootX để khởi động vào hệ thống đã cài đặt, chỉ đơn giản hãy chọn hạt nhân ưa thích trong thư mục Linux Kernels (các hạt nhân Linux), tắt tùy chọn RAMdisk (đĩa bộ nhớ tạm), và thêm một thiết bị gốc tương ứng với bản cài đặt hiện thời, v.d. /dev/sda8.

7.1.2. PowerMac kiểu mới

Trên máy tính (PowerMac, iMac, eMac) và máy tính xách tay (PowerBook, iBook) có bộ xử lý kiểu G4, bạn có thể nhấn giữ phím option để xem màn hình đồ họa có một cái nút dành cho mỗi hệ điều hành khởi động được: Debian GNU/Linux sẽ là cái nút có hình chím cụt nhỏ.

Nếu bạn đã giữ lại hệ điều hành MacOS, và vào lúc nào nó thay đổi biến OpenFirmware boot-device, bạn nên lập lại OpenFirmware thành cấu hình mặc định. Để làm như thế, hãy nhấn giữ tổ hợp phím command+option+p+r trong khi khởi động lạnh máy đó.

Những nhãn được xác định trong tập tin cấu hình yaboot.conf sẽ được hiển thị nếu bạn bấm phím Tab tại dấu nhắcboot:.

Việc lập lại OpenFirmware trên phần cứng kiểu G3 hay G4 sẽ gây ra nó khởi động Debian GNU/Linux theo mặc định (nếu bạn đã phân vùng và định vị phân vùng Apple_Bootstrap cho đúng trước đó). Nếu bạn có Debian GNU/Linux nằm trên một đĩa kiểu SCSI còn có MacOS nằm trên một đĩa kiểu IDE, việc này có lẽ sẽ không hoạt động được, vậy bạn sẽ cần phải vào OpenFirmware để lập biến boot-device (thiết bị khởi động); lệnh ybin bình thường làm như thế một cách tự động.

Sau khi bạn khởi động Debian GNU/Linux lần đầu tiên, bạn có khả năng thêm bất cứ tùy chọn thêm nào bạn muốn (v.d. tùy chọn khởi động đôi) vào tập tin cấu hình /etc/yaboot.conf, rồi chạy lệnh ybin để cập nhật phân vùng khởi động với cấu hình đã thay đổi. Xem tài liệu Cách Làm yaboot HOWTO để tìm thông tin thêm.