4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống một máy nhân bản Debian qua FTP, kiểm tra lại bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ văn bản (text) hay tự động (automatic).

4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu

Các ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian, trong thư mục debian/dists/stretch/main/installer-armel/current/images/MANIFEST (bản kê khai) liệt kê mọi ảnh và mục đích tương ứng.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt Kurobox Pro

Kurobox Pro yêu cầu một hạt nhân và đĩa RAM trên một phân vùng ext2 trên đĩa vào đó bạn định cài đặt Debian. Các ảnh này có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Tập tin cài đặt HP mv2120

Cung cấp cho máy HP mv2120 một ảnh phần vững sẽ tự động khởi động debian-installer. Ảnh này có thể được cài đặt dùng uphpmvault trên Linux và các hệ thống khác, và dùng tiện ích HP Media Vault Firmware Recovery Utility trên Windows. Ảnh phần vững có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Tập tin cài đặt QNAP Turbo Station

The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can obtain the installation files for QNAP TS-109, TS-209, TS-409 and TS-409U models from .../images/orion5x/network-console/qnap/ . The installation files for QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and TS-41x/TS-41x models can be found at .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Tập tin Cài đặt Máy tính Đầu gắn điện (Plug Computer) và OpenRD

The installation files for plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) and OpenRD devices consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. LaCie NASes Installation Files

The installation files for LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .