4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống một máy nhân bản Debian qua FTP, kiểm tra lại bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ văn bản (text) hay tự động (automatic).

4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu

Các ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian, trong thư mục debian/dists/stretch/main/installer-armhf/current/images/MANIFEST (bản kê khai) liệt kê mọi ảnh và mục đích tương ứng.

4.2.1.1. Armhf Multiplatform Installation Files

The installation files for systems supported by the armhf multiplatform kernel (see Phần 2.1.4, “Platforms supported by Debian/armhf”) consist of a standard Linux kernel image, a standard Linux initial ramdisk image and a system-specific device-tree blob. The kernel and the initial ramdisk image for tftp-booting can be obtained from .../images/netboot/ and the device-tree blob can be obtained from .../images/device-tree/ . The tar archive for creating a bootable USB stick with the installer can be obtained from .../images/hd-media/ .

U-boot images for various armhf platforms are available at .../images/u-boot/ .