4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

O εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας αρχεία εκκίνησης τοποθετημένα σε ένα υπάρχον τμήμα του σκληρού δίσκου και που ενεργοποιούνται είτε μέσα από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα είτε καλώντας έναν φορτωτή εκκίνησης (boot loader) κατευθείαν από το BIOS.

Μια πλήρης,«καθαρά δικτυακή» εγκατάσταση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Κάτι που παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες των αφαιρέσιμων μέσων, όπως την εύρεση και εγγραφή εικόνων CD ή το παίδεμα με πολυάριθμες και αναξιόπιστες δισκέττες.

4.4.1. Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από Linux με χρήση του LILO ή του GRUB

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να προσθέσετε ή ακόμα και να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα εγκατάστασή σας του Linux χρησιμοποιώντας είτε το LILO ή το GRUB.

Στη διάρκεια της εκκίνησης, και οι δύο φορτωτές εκκίνησης υποστηρίζουν το φόρτωμα στην μνήμη όχι μόνο του πυρήνα αλλά και ενός ειδώλου δίσκου (disk image). Αυτός ο δίσκος RAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ριζικό σύστημα αρχείων από τον πυρήνα.

Αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία από την αρχειοθήκη του Debian σε μια βολική τοποθεσία στον σκληρό σας δίσκο (σημειώστε ότι το LILO δεν μπορεί να εκκινήσει από ένα σύστημα αρχείων NTFS), για παράδειγμα στον κατάλογο /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (αρχείο πυρήνα)

  • initrd.gz (είδωλο δίσκου μνήμης)

Τέλος, για να ρυθμίσετε τον φορτωτή εκκίνησης προχωρήστε στην ενότητα Τμήμα 5.1.5, «Εκκίνηση από το Linux χρησιμοποιώντας LILO ή GRUB».

4.4.2. Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από DOS με χρήση του loadlin

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να προετοιμάσετε τον σκηρό σας δίσκο για να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από περιβάλλον DOS χρησιμοποιώντας το loadlin.

Αντιγράψτε τους ακόλοθους καταλόγους από την εικόνα ενός CD της διανομής Debian CD στομ c:\.

  • /install.386 (εκτελέσιμο αρχείο του πυρήνα και εικόνα δίσκου μνήμης, ramdisk)

  • /tools (εργαλείο loadlin)