Apèndix C. Particionat per a Debian

Sumari

C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
C.2. L'arbre de directoris
C.3. Esquema de particions recomanat
C.4. Noms dels dispositius a Linux
C.5. Programes de Debian per fer particions
C.5.1. Particionar per a 32-bit MIPS (big-endian)