8.2. Bắt đầu sử dụng UNIX

Nếu bạn chưa quen với UNIX, khuyên bạn đọc một số cuốn sách và tài liệu. Rất nhiều thông tin hữu ích nằm trong Tham Khảo Debian (Debian Reference). Danh sách các Hỏi Đáp UNIX (list of Unix FAQs) chứa một số tài liệu UseNet cung cấp tham khảo lịch sử tốt.

Linux là một bản thực hiện UNIX riêng. Dự án tài liệu Linux (Linux Documentation Project (LDP)) tập hợp một số tài liệu Thế Nào và cuốn sách trực tuyến liên quan đến Linux. Phần lớn các tài liệu này có thể được cài đặt một cách cục bộ: chỉ đơn giản hãy cài đặt gói doc-linux-html (kiểu HTML) hay gói doc-linux-text (kiểu ASCII), sau đó tìm trong thư mục Thế Nào (/usr/share/doc/HOWTO). Phiên bản đã dịch nào của những tài liệu Thế Nào LDP cũng được công bố dưới dạng gói Debian.