Guia d'instal·lació de Debian GNU/Linux

Aquest manual és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation. Feu un cop d'ull a la llicència a Apèndix F, Llicència Pública General de GNU.

Versió de construcció d'aquest manual: 20230623.

Resum

Aquest document conté les instruccions d'instal·lació per a la versió 12 del sistema Debian GNU/Linux (nom en codi «bookworm») per a l'arquitectura 32-bit soft-float ARM («armel»). També conté referències per obtenir més informació i informació de com aprofitar al màxim el vostre nou sistema Debian.


Sumari

Instal·lació de la versió 12 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura armel
1. Benvingut a Debian
1.1. Què és Debian?
1.2. Què és GNU/Linux?
1.3. Què és Debian GNU/Linux?
1.4. Què és l'instal·lador de Debian?
1.5. Obtenció de Debian
1.6. Obtenció de l'última versió d'aquest document
1.7. Organització d'aquest document
1.8. Sobre els drets d'autoria i les llicències del programari
2. Requisits del sistema
2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. Tres adaptacions per a ARM diferents
2.1.3. Variacions en el disseny de CPU ARM i complexitat de suport
2.1.4. Plataformes admeses per Debian/armel
2.1.5. Dispositius que ja no son suportats per Debian/armel
2.1.6. Targetes gràfiques suportades
2.1.7. Maquinari per a la connexió de xarxes
2.1.8. Perifèrics i altre maquinari
2.2. Dispositius que requereixen microprogramari
2.3. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux
2.3.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat
2.4. Mitjans d'instal·lació
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM
2.4.2. Xarxa
2.4.3. Disc Dur
2.4.4. Sistema Un*x o GNU
2.4.5. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.5. Requeriments de memòria i espai de disc
3. Abans d'instal·lar Debian GNU/Linux
3.1. Resum del procés d'instal·lació
3.2. Feu una còpia de seguretat de les vostres dades!
3.3. Informació necessària
3.3.1. Documentació
3.3.2. Fonts d'informació sobre el maquinari
3.3.3. Compatibilitat del maquinari
3.3.4. Configuració de la xarxa
3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari
3.5. Pre-particions per a sistemes d'arrencada múltiple
3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació
3.6.1. Microprogramari ARM
3.6.2. Configurar l'adreça MAC d'ethernet en U-Boot
3.6.3. Problemes de reubicació de Nucli/Initrd/Arbre de dispositius en U-Boot
4. Obtenir el suport d'instal·lació del sistema
4.1. Imatges oficials d'instal·lació de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar arxius d'instal·lació
4.3. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP
4.3.1. Configuració d'un servidor RARP
4.3.2. Configurar un servidor DHCP
4.3.3. Configurar un servidor BOOTP
4.3.4. Habilitació del servidor TFTP
4.3.5. Posar les imatges del TFTP al seu lloc
4.4. Instal·lació automàtica
4.4.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian
4.5. Verificant la integritat dels arxius d'instal·lació
5. Arrencada del sistema d'instal·lació
5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 32-bit soft-float ARM
5.1.1. Formats d'imatge d'arrencada
5.1.2. Arrencada amb el TFTP
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Instal·lar la interfície d'usuari («front-end»)
5.2.2. Dispositius de la placa
5.2.3. Tema d'alt contrast
5.2.4. Zoom
5.2.5. Instal·lació expert, mode de recuperació («Rescue»), instal·lació automatitzada («Automated»)
5.2.6. Accessibilitat del sistema instal·lat
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Terminal d'arrencada
5.3.2. Paràmetres de l'instal·lador Debian
5.3.3. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.4. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.5. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat dels medis òptics
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.5. Emissió d'informes d'error
6. Utilització de l'instal·lador de Debian
6.1. Com funciona l'instal·lador
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Configuració d'usuaris i contrasenyes
6.3.3. Configuració del rellotge i la zona horària
6.3.4. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.5. Instal·lació del sistema base
6.3.6. Instal·lació de programari addicionals
6.3.7. Com fer el sistema arrencable
6.3.8. Finalització de la instal·lació
6.3.9. Resolució de problemes
6.3.10. Instal·lació a través de la consola de xarxa
6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador
6.4.1. Preparar un dispositiu
6.4.2. Microprogramari i el sistema ja instal·lat
6.4.3. Completar el sistema ja instal·lat
6.5. Personalització
6.5.1. Instal·lació d'un “sistema init” alternatiu
7. Arrancada del nou sistema Debian
7.1. El moment de la veritat
7.2. Muntar volums xifrats
7.2.1. Resolució de problemes
7.3. Iniciar sessió
8. Següents passos i per on seguir
8.1. Aturar el sistema
8.2. Orientar-vos a Debian
8.2.1. El sistema de paquets de Debian
8.2.2. Programari addicional disponible per a Debian
8.2.3. Gestió de versions de les aplicacions
8.2.4. Gestió de tasques amb «cron»
8.3. Lectura i informació addicional
8.4. Configuració del vostre sistema per utilitzar el correu electrònic
8.4.1. Configuració predeterminada del correu electrònic
8.4.2. Enviar correus fora del sistema
8.4.3. Configuració de l'agent de transport de correu Exim4
8.5. Compilar un nou nucli
8.6. Restauració d'un sistema amb errors
A. Com Instal·lar
A.1. Preliminars
A.2. Arrencada de l'instal·lador
A.2.1. Disc òptic
A.2.2. Arrencada des de la xarxa
A.2.3. Arrencada des del disc dur
A.3. Instal·lació
A.4. Envieu un informe de la instal·lació
A.5. I finalment…
B. Automatització de la instal·lació fent servir una configuració prèvia
B.1. Introducció
B.1.1. Mètodes de configuració prèvia
B.1.2. Limitacions
B.2. Utilització de la configuració prèvia
B.2.1. Càrrega del fitxer de configuració prèvia
B.2.2. Utilització dels paràmetres d'arrencada per complementar la configuració prèvia
B.2.3. Mode auto
B.2.4. Àlies útils amb la configuració prèvia
B.2.5. Exemples de configuració prèvia del menú d'arrencada
B.2.6. Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers de configuració prèvia
B.3. Preparar un fitxer de configuració prèvia
B.4. Continguts del fitxer de configuració prèvia (per a bookworm)
B.4.1. Localització
B.4.2. Configuració de la xarxa
B.4.3. La consola de xarxa
B.4.4. Configuració del servidor rèplica
B.4.5. Configuració de comptes
B.4.6. Configuració del rellotge i del fus horari
B.4.7. Fer particions
B.4.8. Instal·lació del sistema base
B.4.9. Configuració de l'«apt»
B.4.10. Selecció de paquets
B.4.11. Finalització de la instal·lació
B.4.12. Configuració prèvia d'altres paquets
B.5. Opcions avançades
B.5.1. Execució d'ordres personalitzades a la instal·lació
B.5.2. Ús de la configuració prèvia per canviar els valors predeterminats
B.5.3. Càrrega en cadena de fitxers de configuració prèvia
C. Fer particions per a Debian
C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
C.2. L'arbre de directoris
C.3. Esquema de particions recomanat
C.4. Noms dels dispositius a Linux
C.5. Programes per fer particions de Debian
D. Informació variada
D.1. Dispositius del Linux
D.1.1. Configuració del ratolí
D.2. Espai requerit per a les tasques
D.3. Instal·lar Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
D.3.1. Començar
D.3.2. Instal·lar debootstrap
D.3.3. Executar debootstrap
D.3.4. Configurar el sistema base
D.3.5. Instal·lar un nucli
D.3.6. Configuració del carregador d'arrencada
D.3.7. Accés remot: instal·lar SSH i configurar l'accés
D.3.8. Retocs finals
D.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)
E. Sobre aquest document
E.1. Quant a aquest document
E.2. Contribucions a aquest document
E.3. Contribucions més destacables
E.4. Nota sobre les marques comercials
F. Llicència Pública General de GNU

Llistat de taules

3.1. Informació sobre el maquinari requerida per a la instal·lació
3.2. Requisits mínims del sistema recomanats