Παράρτημα C. Δημιουργία κατατμήσεων για το Debian

Πίνακας Περιεχομένων

C.1. Αποφασίζοντας για τις κατατμήσεις στο Debian και τα μεγέθη τους
C.2. Το Δέντρο των Καταλόγων
C.3. Προτεινόμενο Σχήμα Διαμέρισης
C.4. Ονόματα συσκευών στο Linux
C.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian
C.5.1. Διαμέριση για την αρχιτεκτονική 64-bit PC