D.4. Cài đặt Debian GNU/Linux qua IP đường song song (PLIP)

Phần này diễn tả phương pháp cài đặt Debian GNU/Linux vào máy tính không có thẻ Ethernet, chỉ có máy tính cổng ra từ xa được gắn nối bằng cáp Null-Modem (bộ điều giải không có, cũng được gọi như là cáp Null-Printer, máy in không có). Máy tính cổng ra nên được kết nối đến một mạng chứa máy nhân bản Debian (v.d. có kết nối đến Internet).

Mẫu trong phụ lục này sẽ hiển thị phương pháp thiết lập sự kết nối PLIP, dùng cổng ra được kết nối đến Internet qua sự kết nối quay số (ppp0). Nó sẽ dùng địa chỉ IP 192.168.0.1192.168.0.2 cho hai giao diện PLIP trên hệ thống đích và hệ thống nguồn riêng từng cái (những địa chỉ này nên là không dùng bên trong miền địa chỉ của mạng của bạn).

Sự kết nối PLIP được thiết lập trong khi cài đặt sẽ cũng sẵn sàng sau khi khởi động lại vào hệ thống đã cài đặt (xem Chương 7, Khởi động vào hệ thống Debian mới).

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải xem cấu hình BIOS (địa chỉ cơ bản IO và IRQ) để tìm cổng song song của hệ thống cả đích lẫn nguồn. Giá trị thường nhất là io=0x378, irq=7.

D.4.1. Nhu cầu

 • Máy tính đích, được gọi như là target (đích), vào đó Debian sẽ được cài đặt.

 • Vật chứa phần mềm cài đặt hệ thống; xem Phần 2.4, “Vật chứa trình cài đặt”.

 • Máy tính khác được kết nối đến Internet, được gọi như là source (nguồn), mà sẽ hoạt động là cổng ra.

 • Một cáp Null-Modem DB-25. Xem tài liệu cài đặt PLIP Thế Nào PLIP-Install-HOWTO để tìm thông tin thêm về cáp kiểu này, gồm hướng dẫn về cách tạo điều riêng.

D.4.2. Thiết lập nguồn

Theo đây có một tập lệnh trình bao là mẫu đơn giản về phương pháp cấu hình máy tính nguồn như là cổng ra Internet dùng ppp0.

#!/bin/sh

# Gỡ bỏ các mô-đun đang chạy ra hạt nhân để tránh xung đột,
# cũng để tự cấu hình lại.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Cấu hình giao diện PLIP (chọn « plip0 », xem « dmesg | grep plip »)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Cấu hình cổng ra
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Cài đặt đích

Khởi động vật chứa cài đặt. Cần phải chạy tiến trình cài đặt bằng chế độ nhà chuyên môn: hãy nhập expert vào dấu nhắc khởi động. Nếu bạn cần đặt tham số cho mô-đun hạt nhân, cũng cần phải làm như thế tại dấu nhắc khởi động. Chẳng hạn, để khởi động trình cài đặt và đặt giá trị cho những tùy chọn ioirq cho mô-đun partport_pc, hãy nhập dãy dưới vào dấu nhắc khởi động:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Bên dưới có những trả lời cần nhập trong những giai đoạn khác nhau của tiến trình cài đặt.

 1. Load installer components from installation media

  Chọn mục plip-modules trong danh sách: nó sẽ làm cho các trình điều khiển PLIP sẵn sàng cho hệ thống cài đặt.

 2. Phát hiện phần cứng mạng

  • Nếu máy đích có phải chứa thẻ mạng, trình cài đặt sẽ hiển thị danh sách các mô-đun trình điều khiển cho những thẻ được phát hiện. Nếu bạn muốn ép buộc debian-installer dùng PLIP thay thế, bạn cần phải bỏ chọn mọi mô-đun trình điều khiển đã liệt kê. Tất nhiên, nếu máy đích không có thẻ mạng, trình cài đặt sẽ không hiển thị danh sách này.

  • Vì chưa phát hiện thẻ mạng, trình cài đặt sẽ nhắc bạn chọn trình điều khiển mạng trong danh sách. Hãy chọn mô-đun plip.

 3. Cấu hình mạng

  • Tự động cấu hình mạng bằng DHCP không? : Không

  • Địa chỉ IP: 192.168.0.1

  • Địa chỉ điểm-đến-điểm: 192.168.0.2

  • Các địa chỉ của máy phục vụ tên: bạn có khả năng nhập cùng những địa chỉ được dùng trên máy tính nguồn (xem tập tin cấu hình /etc/resolv.conf)