2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại https://www.debian.org/ports/amd64/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc 64-bit PC đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc 64-bit PC, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Debian GNU/Linux 12 supports 9 major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
AMD64 & Intel 64 amd64    
Dựa vào x86 Intel i386 default x86 machines default
Xen PV domains only xen
ARM armel Marvell Kirkwood and Orion marvell
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc 64-bit PC dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. CPU Support

Hỗ trợ bộ xử lý kiểu cả hai AMD64 và Intel 64.

2.1.3. Máy tính xách tay

From a technical point of view, laptops are normal PCs, so all information regarding PC systems applies to laptops as well. Installations on laptops nowadays usually work out of the box, including things like automatically suspending the system on closing the lid and laptop specfic hardware buttons like those for disabling the wifi interfaces (airplane mode). Nonetheless sometimes the hardware vendors use specialized or proprietary hardware for some laptop-specific functions which might not be supported. To see if your particular laptop works well with GNU/Linux, see for example the Linux Laptop pages.

2.1.4. Đa bộ xử lý

Multiprocessor support — also called symmetric multiprocessing or SMP — is available for this architecture. The standard Debian 12 kernel image has been compiled with SMP-alternatives support. This means that the kernel will detect the number of processors (or processor cores) and will automatically deactivate SMP on uniprocessor systems.

Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called multi-core processors. These contain two or more processor units, called cores, in one physical chip.

2.1.5. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”).

On modern PCs, having a graphical display usually works out of the box. For quite a lot of hardware, 3D acceleration also works well out of the box, but there is still some hardware that needs binary firmware blobs to work well. In some cases there have been reports about hardware on which installation of additional graphics card firmware was required even for basic graphics support.

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 12 ships with X.Org version 7.7.

2.1.6. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically. This includes most PCI/PCI-Express cards as well as PCMCIA/Express Cards on laptops.

ISDN được hỗ trợ, nhưng không phải trong khi cài đặt.

2.1.6.1. Bo mạch mạng không dây

Wireless networking is in general supported as well and a growing number of wireless adapters are supported by the official Linux kernel, although many of them do require firmware to be loaded.

If firmware is needed, the installer will prompt you to load firmware. See Phần 6.4, “Nạp phần vững bị thiếu” for detailed information on how to load firmware during the installation.

NIC không dây mà không phải được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux chính thức vẫn còn có thể được làm cho hoạt động dưới Debian GNU/Linux, nhưng không phải được hỗ trợ trong khi cài đặt.

Nếu bạn gặp vấn đề sử dụng chức năng chạy mạng không dây và không có NIC khác nào có thể dùng trong khi cài đặt, vẫn còn có thể cài đặt Debian GNU/Linux dùng một ảnh đĩa CD/DVD đầy đủ. Hãy bật tuỳ chọn để không cấu hình một mạng, và cài đặt dùng chỉ những gói sẵn sàng trên đĩa CD/DVD. Sau đó thì bạn có thể cài đặt trình điều khiển và phần vững yêu cầu sau khi cài đặt xong (sau khi khởi động lại) và tự cấu hình mạng.

Trong một số trường hợp nào đó, trình điều khiển yêu cầu không sẵn sàng dưới dạng một gói Debian. Vì thế bạn cần phải tìm mã nguồn trên Internet, và biên dịch bằng tay trình điều khiển. (Hướng dẫn về tiến trình này nằm ở ngoại phạm vị của sổ tay này.) Nếu không có sẵn trình điều khiển Linux nào, sự chọn cuối cùng là dùng gói ndiswrapper mà cho phép bạn sử dụng một trình điều khiển Windows.

2.1.7. Thiết bị hiển thị chữ nổi

Khả năng hỗ trợ thiết bị thiết bị chữ nổi phụ thuộc vào chương trình brltty. Phần lớn các thiết bị hiển thị chữ nổi cũng hoạt động được với brltty, khi được kết nối qua một cổng nối tiếp, USB hay Bluetooth. Chi tiết về những thiết bị chữ nổi được hỗ trợ có thể được tìm trên trang Web của brltty. Debian GNU/Linux 12 có sẵn brltty phiên bản 6.5.

2.1.8. Phần cứng tổng hợp giọng nối

Khả năng hỗ trợ thiết bị phần cứng tổng hợp giọng nói thì phụ thuộc vào chương trình speakup. speakup chỉ hỗ trợ bảng hợp nhất hay thiết bị bên ngoài được kết nối đến một cổng nối tiếp (không hỗ trợ bộ điều hợp kiểu USB, nối-tiếp-đến-USB hay PCI nào). Chi tiết về những thiết bị phần cứng tổng hợp giọng nói được hỗ trợ có thể được tìm trên trang Web speakup. Debian GNU/Linux 12 có sẵn speakup phiên bản 3.1.6.

2.1.9. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.

USB hardware generally works fine. On some very old PC systems some USB keyboards may require additional configuration (see Phần 3.6.6, “Vấn đề phần cứng cần theo dõi”). On modern PCs, USB keyboards and mice work without requiring any specific configuration.