4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του κλειδιού USB, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να ελέγξετε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB, θα αντστοιχηθεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το «X» είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει αντιστοιχηθεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή lsblk πριν και μετά την σύνδεσή του (το αποτέλεσμα της εντολής dmesg (ως χρήστης root) είναι μια άλλη πιθανή μέθοδος για αυτό). Για να γράψετε στο κλειδί σας, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής σε αυτό.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν οτιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή! Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο, για παράδειγμα.

4.3.1. Προετοιμάζοντας ένα κλειδί USB xρησιμοποιώντας μια υβριδική εικόνα CD/DVD

Εικόνες εγκατάστασης για αυτή την αρχιτεκτονική του Debian δημιουργούνται με την τεχνολογία isohybrid· αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εγγραφούν απευθείας σε ένα κλειδί USB, που είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα μέσο εγκατάστασης. Απλά, διαλέξτε μια εικόνα (τέτοια όπως netinst, CD ή DVD-1) που να χωρά στο κλειδί σας USB. Για την απόκτηση μιας εικόνας εγκατάστασης δείτε τη σελίδα Τμήμα 4.1, «Επίσημες εικόνες εγκατάστασης του Debian GNU/Linux».

Η εικόνα εγκατάστασης που επιλέγετε θα πρέπει να εγγραφεί απευθείας στο κλειδί USB, υπερεγγράφοντας έτσι όποιο περιεχόμενο έχει εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε ένα υπάρχον σύστημα GNU/Linux, το αρχείο της εικόνας μπορεί να γραφτεί στο κλειδί USB με τον ακόλουθο τρόπο, αφού έχετε βεβαιωθεί ότι το κλειδί έχει αποπροσαρτηθεί:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Εγγράφοντας απλά την εικόνα εγκατάστασης στο κλειδί USB με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δουλέψει για τους περισσότερους χρήστες. Για πιο ειδικές ανάγκες, υπάρχει η σελίδαστο wiki.

Πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο Debian CD FAQ.

[Σημαντικό] Σημαντικό

Η εικόνα πρέπει να γραφτεί στη συσκευή ολόκληρου του δίσκου και όχι σε μια κατάτμηση,πχ. /dev/sdb και όχι /dev/sdb1. Μη χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το unetbootin τα οποία τροποποιούν την εικόνα.