Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên 64-bit PC
5.1.1. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB
5.1.2. Booting from optical disc (CD/DVD)
5.1.3. Booting from Linux using GRUB
5.1.4. Khởi động bằng TFTP
5.1.5. Màn hình khởi động
5.1.6. The Graphical Installer
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Thiết bị chữ nổi USB
5.2.3. Thiết bị chữ nổi nối tiếp
5.2.4. Phần mềm tổng hợp giọng nói
5.2.5. Phần cứng tổng hợp giọng nói
5.2.6. Thiết bị bảng
5.2.7. Sắc thái cao tương phản
5.2.8. Zoom
5.2.9. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.10. Accessibility of the installed system
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Boot console
5.3.2. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.3. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.4. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.5. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Cấu hình khởi động
5.4.3. Phần mềm tổng hợp giọng nói
5.4.4. Vấn đề cài đặt 64-bit PC thường
5.4.5. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.6. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.7. Đệ trình báo cáo cài đặt