C.2. De mappenboom

Debian GNU/Linux volgt voor het benoemen van mappen en bestanden de Filesystem Hierarchy Standard (de standaard die de hiërarchische opbouw van het bestandssysteem bepaalt). Deze standaard maakt het mogelijk voor gebruikers en softwareprogramma's om vooraf te weten op welke plaats bestanden en mappen te vinden zullen zijn. De map op het basisniveau wordt gewoon voorgesteld door een slash /. In deze basismap bevinden zich op alle Debian systemen de volgende mappen:

Map Inhoud
bin Essentiële commando's in binaire vorm
boot Statische bestanden van de bootloader
dev Apparaat-bestanden
etc Computerspecifieke systeemconfiguratie
home Persoonlijke mappen van gebruikers
lib Essentiële gedeelde bibliotheken en kernelmodules
media Bevat aankoppelpunten voor verwijderbare media
mnt Aankoppelpunt om tijdelijk een bestandssysteem op aan te koppelen
proc Virtuele map voor systeeminformatie
root Persoonlijke map van gebruiker root, de systeembeheerder
run Variabele gegevens van actieve programma's
sbin Essentiële systeemprogramma's in binaire vorm
sys Virtuele map voor systeeminformatie
tmp Tijdelijke bestanden
usr Secundaire hiërarchie
var Variabele data
srv Data voor door het systeem verleende diensten
opt Pakketten met supplementaire toepassingssoftware

Hierna volgt een lijst met belangrijke overwegingen in verband met mappen en partities. Merk op dat het schijfgebruik erg verschillend kan zijn naargelang de systeemconfiguratie en de specifieke taken die de computer moet vervullen. De hierna gegeven aanbevelingen zijn algemene richtlijnen die een aanknopingspunt bieden voor de schijfindeling.