4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

4.2.1. Where to Find Installation Files

Various installation files can be found on each Debian mirror in the directory debian/dists/bookworm/main/installer-armel/current/images/ — the MANIFEST lists each image and its purpose.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt Kurobox Pro

Kurobox Pro yêu cầu một hạt nhân và đĩa RAM trên một phân vùng ext2 trên đĩa vào đó bạn định cài đặt Debian. Các ảnh này có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Tập tin cài đặt HP mv2120

Cung cấp cho máy HP mv2120 một ảnh phần vững sẽ tự động khởi động debian-installer. Ảnh này có thể được cài đặt dùng uphpmvault trên Linux và các hệ thống khác, và dùng tiện ích HP Media Vault Firmware Recovery Utility trên Windows. Ảnh phần vững có thể được lấy từ .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Tập tin cài đặt QNAP Turbo Station

Những tập tin cài đặt đối với máy QNAP Turbo Station chứa một hạt nhân và một đĩa RAM, cùng với một văn lệnh để ghi các ảnh này vào bộ nhớ flash. Bạn có thể lấy các tập tin cài đặt cho các máy kiểu QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and TS-41x/TS-42x từ .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Tập tin Cài đặt Máy tính Đầu gắn điện (Plug Computer) và OpenRD

The installation files for plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) and OpenRD devices consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. LaCie NASes Installation Files

The installation files for LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .